Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Oświata w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

Wczoraj, podczas XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, Radni przyjęli Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2020/2021.

Powiat Pruszkowski prowadził dziewięć jednostek oświatowych: Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki, Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół  im. Fridtjofa Nansena, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego, Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Ubiegły rok szkolny był dużym wyzwaniem, zarówno dla nauczycieli, uczniów i rodziców, jak i samorządów organizujących pracę placówek oświatowych. Uczniowie od 24 października 2020 r. do dnia 30 maja 2021 r. uczyli się zdalnie. Powrócili do regularnej nauki stacjonarnej dopiero 31 maja 2021 r.

Nauka zdalna

W okresie nauczania zdalnego przepisy MEiN umożliwiły dyrektorom szkół i placówek organizację nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób adekwatny do sytuacji epidemicznej. Dyrektorzy otrzymali możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom, praca i nauka przebiegała zgodnie z zaleceniami i wytycznymi przeciwepidemicznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W szkołach i placówkach opracowano oraz wprowadzono regulaminy pracy w okresie zagrożenia epidemicznego oraz regulaminy nauczania zdalnego i hybrydowego, zapoznano uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną z zasadami pracy i nauki. W nauce zdalnej wykorzystywano narzędzia multimedialne, m.in. Microsoft Teams, Zoom, Webex oraz Skype.

Powiat Pruszkowski, dzięki dofinansowaniu w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła” na kwotę ponad 99 tys. zł, kupił i przekazał szkołom 34 laptopy w pełni przystosowane do kształcenia zdalnego, z mobilnym dostępem do Internetu. Laptopy trafiły do: Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pruszkowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie oraz Zespołu Szkół im. S. Staszica w Pruszkowie.

Warto podkreślić, że szkoły prowadzone przez Powiat Pruszkowski są bardzo dobrze wyposażone sprzętowo, a zakup był tylko uzupełnieniem posiadanych przez nie zasobów.

Grant został przyznany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Stypendyści szkół powiatowych

Mimo zdalnej nauki uczniowie osiągnęli wysokie wyniki, zarówno naukowe, jak i sportowe. Za rok szkolny 2020/2021 przyznano 35 stypendiów naukowych na łączną kwotę 66 500,00 zł (w tym 7 stypendiów za wyniki w nauce i 28 – za wynik osiągnięty na egzaminie maturalnym), 2 stypendia sportowe – na kwotę 2 250,00 zł i 3 stypendia artystyczne – 3 250,00 zł.

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

W poprzednim roku szkolnym w powiatowych placówkach oświatowych zatrudnionych było 384 nauczycieli. Połowa z tej liczby to nauczyciele dyplomowani. Pozostałą grupę stanowią nauczyciele mianowani – 28,39 %, kontraktowi – 17,45%, stażyści – 2,60% oraz nauczyciele bez stopnia awansu – 1,56%. W roku szkolnym 2020/2021 Starosta Pruszkowski – po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego – nadał 10 nauczycielom stopień nauczyciela mianowanego.

Nauka zawodu

W roku szkolnym 2020/2021  uczniowie (697) uczęszczający do dwóch  techników kształcili się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik fotografii i multimediów, technik informatyk, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik organizacji reklamy, technik programista i technik weterynarii.

W wybranych zawodach (w klasach wielozawodowych) kształciło się 224 uczniów w dwóch szkołach  branżowych I stopnia.

Organizacja kształcenia specjalnego

Powiat Pruszkowski zapewniał w roku szkolnym 2020/2021  kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie. Dzieci i młodzież z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego kierowana była także do szkół prowadzonych przez inne powiaty, w tym M. St. Warszawę.

Matura 2021

Tegoroczne egzaminy maturalne odbywały się od 4 do 21 maja br. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r. obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Z dumą możemy podkreślić, że uczniowie ze szkół powiatu pruszkowskiego dobrze zdali egzamin dojrzałości. Do matury po raz pierwszy przystąpiło 393 absolwentów. W liceach ogólnokształcących im. T. Zana i T. Kościuszki w Pruszkowie zdawalność była stuprocentowa. Najlepsze wyniki we wszystkich szkołach z przedmiotów obowiązkowych uczniowie osiągnęli z języka angielskiego.

Do egzaminu maturalnego przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu. Do matury po raz pierwszy przystąpiło 393 uczniów. 381 osób otrzymało świadectwo dojrzałości.

W bieżącym roku nie odbył się  egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej z powodu obostrzeń covidowych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, tzw. zawodowy, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, w którym próg zaliczenia wynosi 50% poprawnych odpowiedzi. Z kolei część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. W tym przypadku próg zaliczenia to 75% poprawnych odpowiedzi. W ostatnich latach w części praktycznej egzaminu zawodowego nastąpiła istotna zmiana jakościowa. Ta część jest oceniana przez zewnętrznego egzaminatora i odzwierciedla rzeczywiste zadania zawodowe wykonywane w miejscu pracy. W roku szkolnym 2020/2021 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej odbył się w czerwcu i lipcu br. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 127 osób. Egzamin zdały 72 osoby.

Działalność placówek oświaty pozaszkolnej

Na uwagę zasługują także oferta i osiągnięcia placówek oświaty pozaszkolnej: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Z propozycji tych dwóch placówek chętnie korzystają dzieci i młodzież. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w roku szkolnym 2020/2021 realizowano stałe zajęcia z akrobatyki sportowej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki oraz w ramach sportu masowego zajęcia crossfit oraz okolicznościowe imprezy sportowe. W Młodzieżowym Domu Kultury odbywały się zajęcia stałe: język angielski,  język rosyjski, plastyka, rzeźba, programowanie, teatr, wokalno – muzyczne, kulturalno – oświatowe, język polski, naukowe, edukacja plastyczna. Tygodniowo w placówce funkcjonowały 63 grupy. Realizowane były także dodatkowe zajęcia taneczne. Wiosną 2021 roku z sukcesem przeprowadzono nabór na warsztaty wzornictwa oraz Akademię Młodego Twórcy. Odbyły się imprezy okresowe: przegląd Piosenki „Śpiewaj, nie ziewaj”, 43. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”, 2 koncerty w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych, zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży (90) podczas ferii zimowych, Turniej Recytatorski „Fascynacje”. Ponadto, w placówce realizowany był projekt współfinansowany przez Fundację PZU z zakresu profilaktyki uzależnień „Bądź sobą! Powiedz narkotykom NIE!”. Łącznie z oferty Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego skorzystało 910 dzieci.

Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne

W roku szkolnym  2020/2021 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie działały zespoły orzekające dla dzieci i młodzieży słabo widzących, niewidzących, słabo słyszących, niesłyszących, dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, w tym z afazją oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Odbyły się 42 posiedzenia zespołów orzekających.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą dzieci i rodzin  objętych wsparciem i pomocą w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczego pozyskano do współpracy specjalistów z zakresu: rehabilitacji ruchowej, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, logopedów/neurologopedów, psychologów, terapeutów SI.

Gabinety do terapii dzieci i młodzieży zostały doposażone w nowe pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz sprzęt teleinformatyczny, zapewniający możliwość prowadzenia różnorodnych form pracy, w tym także pracy zdalnej, gdyby była taka konieczność.

Specjaliści Poradni w celu podniesienia efektywności diagnostycznej zostali przeszkoleni i wprowadzili nowe narzędzia diagnostyczne: Skala ASRS- diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, Skala COONERS- diagnoza ADHD, Skala do diagnozy depresji.

Finansowanie zadań oświatowych

W powiecie pruszkowskim nakłady finansowe na oświatę nie są ograniczane do wysokości subwencji oświatowej, ale jak corocznie do środków zapewnionych w subwencji oświatowej są angażowane również środki Powiatu Pruszkowskiego. Z roku na rok rośnie udział wydatków oświatowych w ogólnych wydatkach powiatu.

W 2020 roku naliczona subwencja dla jednostek publicznych wraz z rezerwą oświatową wyniosła 28 489 442,89 zł, a wykonane wydatki powiązane bezpośrednio z jednostkami oświatowymi w badanym schemacie wyniosły 37 003 191,40 zł.

W 2021 roku zgodnie z metryczką subwencyjną dla jednostek publicznych została wyliczona kwota 30 168 492,98 zł, a dodatkowo z rezerwy do dnia 30 września 2021 r. wpłynęło 54 600,00 zł na realizację zajęć wspomagających dla uczniów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst