Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XL sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 ze zmianami).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834), zawiadamiam,
że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Informacja Nr 23/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 6 października 2021 roku do 9 listopada 2021 roku /BR-468/2021/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-478/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 /BR-479/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego /BR-469/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego /BR-470/2021/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” /BR-471/2021/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020
  /BR-472/2021/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2026 /BR-473/2021/.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/310/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. przyjmującą Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2025 /BR-474/2021/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego /BR-482/2021/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego /BR-480/2021/.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2021/2022 /BR-464/2021/.
 18. Informacja o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych spółkom wodnym na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu /BR-475/2021/.
 19. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-467/2021/.
 20. Sprawozdanie z przeprowadzenia kontroli inwestycji budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie /BR-481/2021/.
 21. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Rafał Sieradzki

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r.
poz. 1038 i 1834) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:

BR_464_2021_informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
BR_467_2021_raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ
BR_468_2021_informacja o pracy zarządu
BR_469_2021_odwołanie skarbnika
BR_470_2021_powołanie skarbnika
BR_471_2201_w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia metropolia
BR_472_2021_przyjęcie sprawozdania z realizacji programu promocji zatrudniania i aktywizacji lokalnego rynku
BR_473_2021_program promocji zatrudniania i aktywizacji lokalnego rynku
BR_474_2021_strategia rozw. problemów społecznych
BR_475_2021_spółki wodne informacja
BR_478_2021_zmiany w budżecie na 2021 r.
BR_479_2021_wydatki niewygasające
BR_480_2021_wynagrodzenie starosty
BR_481_2021_protokół z kontroli SOSW oraz zalecenia pokontrolne
BR_482_2021_zasady przyznawania diet_

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst