Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 7 września 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

  Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Informacja Nr 21/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 10 czerwca 2021 roku do 25 sierpnia 2021 roku /BR-433/2021/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego /BR-431/2021/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-434/2021/.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-435/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 /BR-436/2021/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Piastów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg
  i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych /BR-437/2021/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych /BR-438/2021/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-432/2021/.
 14. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:
BR_431_2021_wygaśnięcie mandatu
BR_432_2021_skarga na bezczynność starosty
BR_433_2021_Informacja o pracy Zarządu od 10 czerwca do 25 sierpnia 2021 roku
BR_434_2021_zmiany w wpf
BR_435_2021_zmiany w budżecie
BR_436_2021_program współpracy z ngo – konsultacje
BR_437_2021_Piastów – zimowe utrzymanie dróg
BR_438_2021_Brwinów – zimowe utrzymanie dróg

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst