Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zostań wolontariuszem

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie serdecznie zaprasza wolontariuszy do współpracy. Zapewniamy porozumienie wolontariackie, szkolenie wstępne dla wolontariuszy, a co najważniejsze, przyjazną atmosferę.

Wolontariuszem może zostać osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych), osoba pełnoletnia (w tym uczeń, student) oraz senior.

Do zadań wolontariusza będzie należała pomoc w odrabianiu lekcji, w nauce czytania i pisania, w nauce języków obcych, w organizowaniu czasu wolnego dzieciom, w organizowaniu animacji i atrakcji podczas spotkań integracyjnych lub pomoc w organizowaniu czasu wolnego seniorom w Dziennym Domu Seniora.

Korzyścią dla Wolontariusza będzie zdobycie cennego doświadczenia popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami, co może być atutem na rynku pracy. Nie do przecenienia jest satysfakcja z pomocy innym, wzrost umiejętności społecznych, nauka nowych umiejętności i spełnienie swoich motywacji (poczucia sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), a także zyskanie nowych przyjaciół i znajomych.

Miejscem świadczeń wolontarystycznych jest miejsce zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, bądź wyznaczone miejsce spotkań poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Spotkania z dzieckiem odbywają się zawsze w obecności opiekuna. W uzasadnionych przypadkach (w zależności od charakteru spotkania) spotkania mogą się odbywać w miejscu wskazanym przez tutejsze Centrum oraz w Dziennym Domu Senior + w Pruszkowie.

Czas świadczeń wolontarystycznych, tj. ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza, będzie uzależniona od potrzeb rodziny i seniorów oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Podstawa prawna współpracy z wolontariuszami

  1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), a w szczególności jej dział III Wolontariat;
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508                          z późn. zm.);
  3. Ustawa   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst