Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zapraszam na XXXV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 29 lipca 2021 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym
w związku
z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.


Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-420/2021/.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-421/2021/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Piastów
  /BR-422/2021/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2020 /BR-423/2021/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-424/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-425/2021/.
 9. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Pruszkowie o wykonaniu Uchwały nr XXXII.254.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku
  /BR- 426/2021/.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

 

BR.0000.36.2021_porządek XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
BR_420_2021_zmiany wpf BR_421_2021_zmiany budżet
BR_422_2021_udzielenie pomocy finasowej _piastów
BR_423_2021_zatwierdzenie sprawozdania finasowego SPZZOZ w Pruszkowie
BR_424_2021_statut SPZZOZ w Pruszkowie
BR_425_2021_zatwierdzenie programu naprawczego SPZZOZ
BR_426_2201_informacja dyrektora sp zzoz_dot. kontroli

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst