Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wydłużony termin zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu!

Aktualności

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego, sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Podobnie z 30 do 60 dni  – został wydłużony termin na zgłoszenie staroście zbycia/nabycia, pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju.

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca br. (pod poz. 1192) opublikowana została ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Kliknij

W opublikowanej ustawie wprowadzono art. 1 pkt 29 w brzmieniu: „29) po art. 31i dodaje się art. 31ia w brzmieniu: „Art. 31ia. W okresie od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19: 1) wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.”.

Ww. termin przestaje obowiązywać od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst