Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 23 marca 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Transmisja obrad

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-358/2021/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-359/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 /BR-360/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych
  z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tych dotacji i sposobu ich rozliczania /BR-361/2021/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaopiniowania kierunków działań Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ws. inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 /BR-362/2021/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2021 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-363/2021/.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-364/2021/.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli inwestycji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie /BR-374/2021/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-375/2021/.
 3. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych przez powiat w 2020 r. wraz z analizą możliwości pozyskania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z innych źródeł.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
  za rok 2020 /BR-365/2021/.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 za rok 2020 /BR-366/2021/.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2020
  i z udzielonej pomocy publicznej za rok 2020 /BR-367/2021/, /BR-368/2021/.
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2020
  /BR-369/2021/.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie na lata 2018-2023 za rok 2020 /BR-370/2021/.
 10. Informacja Nr 18/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od  4 lutego 2021 roku do 11 marca 2021 roku /BR-371/2021/.
 11. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Rafał Sieradzki

 

BR.0000.15.2021_porządek XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
BR_358_2021_zmiany wpf
BR_359_2021_zmiany w budżecie
BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. I
BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. II
BR_360_2021_przyjęcie programu ochrony środowiska cz. III
BR_361_2021_zasady udzielania dotacji spółkom wodnym
BR_362_2021_zmieniająca kierunki działań Zarządu ws. inwestycji drogowych
BR_363_2021_podział środków PFRON
BR_364_2021_zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek
BR_365_2021_sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 rok
BR_366_2021_sprawozdanie z realizacji programu pieczy zastępczej na lata 2019-2021
BR_367_2021_sprawozdanie z działaności PUP za 2020 r.
BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej — cz. 1
BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej – cz. 2
BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej — cz. 3
BR_368_2021_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej — cz. 4
BR_369_2021_sprawozdanie z działalności ZOW za 2020 rok
BR_370_2021_sprawozdanie z działań programu przwciwdziałania przemocy
BR_371_2021_informacja o pracy Zarządu
BR_374_2021_kontrola SOSW
BR_375_2021_rozpatrzenie skargi
Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst