Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

EKO- Konkurs dla Organizacji Pozarządowych

Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 2 lutego br. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Zakres działań dopuszczonych do udziału w konkursie obejmuje trzy podstawowe kierunki:

Zadanie 1: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody.

Zadanie 2: Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury.

Zadanie 3: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podejmujących w ramach swojej działalności statutowej przedsięwzięcia z zakresu preferowanych w konkursie zadań. Co ciekawe, jedna organizacja może złożyć w konkursie nawet 2 oferty, o ile każda z nich będzie dotyczyła innego z wymienionych powyżej zadań.

Zadania konkursowe powinny być realizowane w okresie od 27 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania dla jednej oferty, to 20 000,00 zł.

Termin składania ofert:  do dnia 1 marca 2021 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym”,  które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl   w zakładce „Konkursy ofert”, pod opisem „Zasady przyznawania dotacji”.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych na stronie organizatora w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w załączonej tam instrukcji.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie organizatora. Odpowiedzi na pytania czy wątpliwości można również uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr:  22 5979 058  lub  22 5979 057

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst