Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 313/15 oraz nr ew. 317/3 z obrębu Moszna Wieś gm. Brwinów /BR-331/2021/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej
  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 643/2 obrębu 20 m. Brwinów
  /BR-332/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie /BR-333/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie /BR-334/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
  w Pruszkowie i likwidacji Szkoły Policealnej w Pruszkowie /BR-335/2021/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 /BR-336/2021/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-337/2021/.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-338/2021/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Pruszkowie za 2020 r. i 2021 r. /BR-339/2021/.
 3. Informacja o sytuacji finansowej i kadrowej SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2021 rok /BR-344/2021/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-345/2021/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-346/2021/.
 7. Informacja Nr 17/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 12 grudnia 2020 r. do 3 lutego 2021 r. /BR-340/2021/.
 8. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu w 2020 roku /BR-347/2021/.
 9. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Stanisław Dymura

 

 

BR_347_2021_sprawozdania z prac komisji BR-336_2021_zmieniająca uchwałę w sprawie programu dla osób stosujących przemoc
BR_346_2021_rozpatrzenie petycji_zanonimizowane2
BR_345_2021_rozpatrzenie skargi_zanonimizowana
BR_338_2021_wybór komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora spz zoz
BR_337_2021_zmiana harmonogramu rozkładu godzin aptek
BR_335_2021_wyłączenie z ZS im. S. Staszica i likwidacja szkoły policealnej
BR_334_2021_przekształcenie SOSW w Zespół Szkół Specjalnych
BR_333_2021_utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZS F.Nansena
BR_332_2021_zbycie nieruchomości_gm. Brwinów
BR_331_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości_Moszna
BR_344_2021_plany pracy komisji stałych
BR_340_2021_informacja o pracy zarządu
BR_339_2021_wybór biegłego rewidenta

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst