XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 313/15 oraz nr ew. 317/3 z obrębu Moszna Wieś gm. Brwinów /BR-331/2021/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej
  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 643/2 obrębu 20 m. Brwinów
  /BR-332/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie /BR-333/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie /BR-334/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
  w Pruszkowie i likwidacji Szkoły Policealnej w Pruszkowie /BR-335/2021/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 /BR-336/2021/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-337/2021/.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-338/2021/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Pruszkowie za 2020 r. i 2021 r. /BR-339/2021/.
 3. Informacja o sytuacji finansowej i kadrowej SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2021 rok /BR-344/2021/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-345/2021/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-346/2021/.
 7. Informacja Nr 17/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 12 grudnia 2020 r. do 3 lutego 2021 r. /BR-340/2021/.
 8. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu w 2020 roku /BR-347/2021/.
 9. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Stanisław Dymura

 

 

BR_347_2021_sprawozdania z prac komisji BR-336_2021_zmieniająca uchwałę w sprawie programu dla osób stosujących przemoc
BR_346_2021_rozpatrzenie petycji_zanonimizowane2
BR_345_2021_rozpatrzenie skargi_zanonimizowana
BR_338_2021_wybór komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora spz zoz
BR_337_2021_zmiana harmonogramu rozkładu godzin aptek
BR_335_2021_wyłączenie z ZS im. S. Staszica i likwidacja szkoły policealnej
BR_334_2021_przekształcenie SOSW w Zespół Szkół Specjalnych
BR_333_2021_utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZS F.Nansena
BR_332_2021_zbycie nieruchomości_gm. Brwinów
BR_331_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości_Moszna
BR_344_2021_plany pracy komisji stałych
BR_340_2021_informacja o pracy zarządu
BR_339_2021_wybór biegłego rewidenta