Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXVII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na XXVII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 22 grudnia 2020 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie Radnej.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-316/2020/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-317/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 /BR-318/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-310/2020/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-311/2020/.
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2019 /BR-319/2020/.\
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021–2023 /BR-320/2020/.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-322/2020/.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-323/2020/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2021 rok /BR-324/2020/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2021 rok /BR-325/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-326/2020/.
 8. Informacja Nr 16/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 13 listopada do 11 grudnia 2020 r. /BR-321/2020/.
 9. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

 Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

BR_311_2020_budżet na 2021 r.
BR_326_2020_rozpatrzenie skargi_zaanonimizowana
BR_310_2020_wpf _2021
BR_320_2020_program dla osób stosujących przemoc
BR_325_2020_plan pracy rady powiatu pruszkowskiego na 2021 rok_plus terminarz
BR_317_2020_budżet zmiany
BR_318_2020_wydatki niewygasające w 2020 r.
BR_319_2020_pokrycie straty netto SPZ ZOZ
BR_316_2020_zmiany w wpf
BR_321_2020_informacja o pracy zarządu
BR_322_2020_zmiany w składach komisji_nie ma podpisu
BR_323_2020_wybór członka komisji skarg, wniosków i petycji
BR_324_2020_plan pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst