Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski z kolejnymi dofinansowaniami

Aktualności

Powiat Pruszkowski otrzymał dwa granty dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie na sfinansowanie przedsięwzięć chroniących pensjonariuszy i personel przed skutkami Covid-19:

„Wsparcie dla Mazowsza”
Wysokość grantu: 252 856,10 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
Wysokość grantu: 20 108,72 zł

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem projektów jest zapewnienie personelowi Domu Pomocy Społecznej w Czubinie wsparcia w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w ośrodku w zakresie ochrony zdrowia i życia, jak również zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w czasie panującej pandemii COVID-19.
Granty przeznaczone zostaną na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Dom Pomocy Społecznej w Czubinie mających bezpośredni kontakt z pensjonariuszami oraz środki ochrony osobistej, m.in. kombinezony ochronne, półmaski, maseczki, płyny do dezynfekcji oraz urządzenie do filtracji i dezynfekcji powietrza.

grant grafika

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst