XXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Zapraszam na XXV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 24 listopada 2020 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

 

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-299/2020/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-300/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za 2020 r. i za 2021 r.
  /BR-301/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 r.
  za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych
  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-302/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa /BR-303/2020/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego
  w Pruszkowie /BR-304/2020/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego /BR-305/2020/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie /BR-306/2020/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 /BR-307/2020/.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2019/2020 /BR-297/2020/.
 15. Informacja o sytuacji finansowej i świadczonych usługach medycznych SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 16. Informacja o opracowaniu standardów kształtowania zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-308/2020/.
 17. Informacja Nr 15/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 23 września do 12 listopada 2020 r. /BR-309/2020/.
 18. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

BR_299_2020_wpf zmiany
BR_297_2020_informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

BR_302_2020_ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
BR_303_2020_przeniesienie prawa własności do zasobu skarbu państwa
BR_304_2020_likwidacja Internatu w SOSW w Pruszkowie
BR_305_2020_przekształcenie SOSW w zespół szkół specjalnych
BR_306_2020_likwidacja szkoły policealnej
BR_307_2020_program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
BR_308_2020_informacja o opracowaniu standardów zielelni
BR_309_2020_informacja o pracy zarządu
BR_300_2020_budżet zmiany
BR_301_2020_wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 r.
BR.0000.44.2020_porządek XXV sesji RP
szpital sytuacja finansowa na dz 30.09.2020