Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Zapraszam na XXV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 24 listopada 2020 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

 

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-299/2020/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-300/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za 2020 r. i za 2021 r.
  /BR-301/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 r.
  za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych
  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-302/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa /BR-303/2020/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego
  w Pruszkowie /BR-304/2020/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego /BR-305/2020/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie /BR-306/2020/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 /BR-307/2020/.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2019/2020 /BR-297/2020/.
 15. Informacja o sytuacji finansowej i świadczonych usługach medycznych SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 16. Informacja o opracowaniu standardów kształtowania zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-308/2020/.
 17. Informacja Nr 15/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 23 września do 12 listopada 2020 r. /BR-309/2020/.
 18. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

BR_299_2020_wpf zmiany
BR_297_2020_informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

BR_302_2020_ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
BR_303_2020_przeniesienie prawa własności do zasobu skarbu państwa
BR_304_2020_likwidacja Internatu w SOSW w Pruszkowie
BR_305_2020_przekształcenie SOSW w zespół szkół specjalnych
BR_306_2020_likwidacja szkoły policealnej
BR_307_2020_program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
BR_308_2020_informacja o opracowaniu standardów zielelni
BR_309_2020_informacja o pracy zarządu
BR_300_2020_budżet zmiany
BR_301_2020_wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 r.
BR.0000.44.2020_porządek XXV sesji RP
szpital sytuacja finansowa na dz 30.09.2020

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst