Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nabór wniosków o refundację kosztów stanowiska pracy bezrobotnego

Aktualności, Gospodarka i inwestycje
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach ww. projektu wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie w wieku 30 lat i więcej,  należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

  1. Kobiety,
  2. Osoby w wieku 50 lat i więcej,
  3. Osoby z niepełnosprawnościami,
  4. Osoby długotrwale bezrobotne,
  5. Osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach.
Wnioski należy złożyć w skrzynce podawczej Urzędu znajdującej się w wejściu C do budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 lub przesłać pocztą od dnia 28.09.2020 r. do odwołania.

Maksymalna kwota refundacji na stworzenie jednego stanowiska pracy to 23 000 zł. 

Regulamin oraz wnioski obowiązujące w powyższym naborze dostępne są:
– strona internetowa: przejdź do strony
– pokój 129
Definicje pojęć:
  1. osoba w wieku 30 lat i więcej – osoba, która ma 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin),
  2. osoba w wieku 50 lat i więcej – osoba, która ma 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),
  3. osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  4. osoba długotrwale bezrobotna – osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy i więcej,
  5. osoba o niskich kwalifikacjach – osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie na poziomie: niepełne podstawowe, podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst