XXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, wydarzenia

Uprzejmie zapraszamy na XXIV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Transmisja będzie jak zawsze dostępna na kanale Youtube i profilu FB powiatu pruszkowskiego.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-286/2020/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-287/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w 2020 r. /BR-288/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-293/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-294/2020/.
 10. Informacja o wyniku finansowym za I półrocze SPZ ZOZ w Pruszkowie /BR-284/2020/.
 11. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań inwestycyjnych /BR-289/2020/.
 12. Informacja o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych spółkom wodnym na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu /BR-290/2020/.
 13. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu /BR-291/2020/.
 14. Informacja Nr 14/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 15 sierpnia
  do 22 września 2020 r. /BR-292/2020/.
 15. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura
Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiał do pobrania:
BR.0000.36.2020_porządek XXIV sesji
BR_284_2024_spz zoz_informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 r_
BR_286_2020_wpf
BR_287_2020_budżet
BR_288_2020_pomoc finansowa powiat przemyski
BR_289_2020_sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych
BR_290_2020_informacja o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych spółkom wodnym
BR_291_2020_informacja o realizacji zadań związanych z promocją powiatu
BR_292_2020_informacja o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
BR_293_2020_rozpatrzenie petycji_sama uchwała BR_
294_2020_rozpatrzenie skargi_sama uchwała

sesja-fot1_988x683_acf_cropped