Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozpoczęcie konsultacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

Aktualności, Komunikaty, Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Kończy się okres wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Nie oznacza to jednak końca starań Samorządu Województwa Mazowieckiego o rozwój środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności. Aby umożliwić kontynuację dotychczasowych działań w tym zakresie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z przedstawicielami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji, Mazowieckiej Rady Innowacyjności i Forum Instytucji Otoczenia Biznesu przygotował projekt nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Jest to już trzeci dokument strategiczny poświęcony tematyce innowacyjności na Mazowszu. Po raz pierwszy został on przygotowany przy tak dużym zaangażowaniu interesariuszy – uczestników cyklu warsztatów strategicznych. Diagnoza, wizja i cele nie zostały określone odgórnie, ale wypracowane wspólnie z przedstawicielami środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia.
Przygotowanie projektu to zaledwie jeden z etapów prac nad strategią – to początek dyskusji nad ostatecznym kształtem dokumentu. Dlatego zapraszam Państwa do konsultacji nowej RIS 2030 – do dzielenia się uwagami, sugestiami i wszelką konstruktywną krytyką.

Proces konsultacji odbywa się z uwzględnieniem narzędzi teleinformatycznych z uwagi na stan epidemii COVID-19. Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu RIS 2030 należy składać za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego, zamieszczonego także na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą elektroniczną na specjalnie utworzony adres email: ris.konsultacje@mazovia.pl lub drogą korespondencyjną z dopiskiem „Konsultacje RIS 2030” na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

 

Konsultacje trwają od 16 września 2020 r. do 21 października 2020 r.
Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21 października 2020 r., jak również opinie, uwagi i wnioski  anonimowe nie będą rozpatrywane. W przypadku przekazania formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd  Województwa Mazowieckiego.  Zasięg terytorialny konsultacji: Województwo Mazowieckie.

Formularz konsultacyjny
Projekt RIS MAZOVIA 2030 do konsultacji

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst