Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na XXIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiamy, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Transmisja będzie jak zawsze dostępna na kanale Youtube i profilu FB powiatu pruszkowskiego.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wnioski do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-268/2020/.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-269/2020/.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno–Terapeutycznego Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2020–2023
  /BR-270/2020/.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 /BR-271/2020/.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego /BR-272/2020/.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2019
  /BR-273/2020/.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za 2019 rok /BR-274/2020/.

 13. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-277/2020/.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-278/2020/.

 1. Informacja o pracach nad „Strategią elektormobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040” /BR-275/2020/.

 2. Informacja Nr 13/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 18 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. /BR-276/2020/.

 3. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

 4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiał do pobrania:

BR_268_2020_wpf
BR_269_2020_budżet
BR_270_2020_program dla osób stosujących przemoc
BR_271_2020_konsultacje społeczne ngo
BR_272_2020_stanowisko dot. integralnośći Województwa Mazowieckiego
BR_273_2020_sprawozdanie finansowe spz zoz wraz z korektą
BR_274_2020_pokrycie straty netto spz zoz
BR_275_2020_informacja o pracach nad strategią rozwoju elektromobilności
BR-276_2020-informacja o pracy zarządu
BR-277_2020_skarga na działania dyrektora spz zoz
BR_278_2020 skarga na bezczynność starosty

sesja-fot1_988x683_acf_cropped

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst