Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdów

Aktualności

Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej oraz zgłoszenie zbyć i nabyć pojazdów krajowych.

W terminie od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 właściciele pojazdów będą mieli więcej czasu na:
✔️ zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej 🇪🇺 (Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch);
✔️ przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP;
✔️ zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Termin na załatwienie wyżej wymienionych spraw został wydłużony z 30 do 180 dni od dnia nabycia / zbycia pojazdu.

Dopiero przekroczenie terminu 180 – dniowego będzie sankcjonowane karą pieniężną
(zgodnie z art. 140 mb Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).

Wydłużenie ważności dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

Jeżeli jesteś kierowcą i kończy Ci się ważność:

✔️ prawa jazdy (w tym zagranicznych);
✔️ pozwolenia na kierowanie tramwajem;
✔️ zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
✔️ świadectwo kierowcy;
✔️ legitymacji instruktora nauki jazdy;
✔️ legitymacji egzaminatora;
✔️ świadectwa instruktora techniki jazdy;
✔️ uprawnienia do kierowania pojazdami;
✔️ wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Pozostają ważne w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będą one ważne także w trakcie 60 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst