Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 12/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu, Samorząd

Informacja nr 12/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 15 października 2015 r. do 11 listopada 2015 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu zebrał się na 7 posiedzeniach, na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

I. BUDŻETU

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r., (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r. oraz 1 uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.).
2. Omówiono i zweryfikowano zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.
3. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) pismem dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego MUW w Warszawie w sprawie intensyfikacji działań służących zapewnieniu skutecznej realizacji dochodów budżetowych i prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przez samorządy;
2) uchwałą Nr Wa.305.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015 roku pozytywnie opiniującą możliwość spłaty przez Powiat Pruszkowski planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu w kwocie 6.785.184 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

II. INWESTYCJI, drogownictwA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Przyznano dotację ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej przy ul. Asnyka w Piastowie.
2. Przyznano dotację ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego w Pruszkowie.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/31/2015 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (nakładki)” w zakresie przebudowy wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie – konserwacja nawierzchni.
4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Parzniew Logistics Centre Infrastructure Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącej współfinansowania przez spółkę przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka i drogi gminnej ul. Przejazdowej w Pruszkowie.
5. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 3 do umowy nr WI/21/2015 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.
6. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 4 do umowy nr WI/22/2015 dotyczącej wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.
7. Omówiono informację Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska o realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku, stan na dzień 14 października 2015 r.
8. Udzielono pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Dawidowskiemu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii koniecznych do wykonania dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania dróg 3103W i 2849W w miejscowości Krakowiany.
9. Zmieniono uchwałę w sprawie przyznania dotacji ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego w Pruszkowie.
10. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącej współfinansowania przez spółkę przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka i drogi gminnej ul. Przejazdowej w Pruszkowie.
11. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Raszyn dotyczącej współpracy przy przebudowie drogi powiatowej nr 3121W w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów oraz wykonania odwodnienia w Gminie Raszyn.
12. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczącej współpracy przy przebudowie drogi powiatowej nr 3111W.
13. Pozytywnie zaopiniowano treść wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, (dot. dofinansowania projektu pod nazwą „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim”).
14. Pozytywnie zaopiniowano treść wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dot. dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3121W w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów oraz wykonania odwodnienia w Gminie Raszyn”).
15. Pozytywnie zaopiniowano treść wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dot. dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie”).
16. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3116W (Al. Armii Krajowej w Pruszkowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Lipowej.
17. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr rej. 161/B/2013 z dnia 29 maja 2013 r. z Miastem Piastów dotyczącego powierzenia zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Piastowa.
18. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania przez Gminę zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2015/2016.
19. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Michałowice dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika w drodze powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w Granicy na odc. od ul. Jedliny do ul. Lawendowej.
20. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków dotyczący dofinansowania inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3124W – ul. Powstańców i drogi gminnej ul. Obrońców Pokoju w Pruszkowie”.
21. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Michałowice dotyczącej dofinansowania inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 719 z drogą powiatową ul. Brzozową w Pruszkowie/Nowej Wsi”.
22. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków dotyczącej dofinansowania inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 719 z drogą powiatową ul. Brzozową w Pruszkowie/Nowej Wsi”.
23. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/50/2015 dotyczącej budowy siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6.
24. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) pismem Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie planowanego terminu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion, na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków;
2) wnioskiem Stowarzyszenia Przyjazna Ostoja kierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wstrzymania decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wycinku drzew wzdłuż linii kolejowej WKD;
3) petycją mieszkańców Gminy Nadarzyn w sprawie budowy ronda w Krakowianach;
4) pismem sołtysa wsi Sokołów – Bartosza Lewandowskiego i radnego gminy Michałowice – Edwarda Kozłowskiego, występujących w imieniu mieszkańców Sokołowa, w sprawie realizacji ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż ul. Sokołowskiej oraz przyśpieszenia modernizacji ul. Rodzinnej i ul. Wspólnoty Wiejskiej.

III. EDUKACJi i SPORTU

1. Omówiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2014/2015.
2. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) apelem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie Nauczycielskiego Dnia Protestu w dniu 14 października 2015 r.;
2) stanowiskiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie w sprawie sytuacji pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych na Mazowszu.

IV. ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY

1. Omówiono „Informację dotyczącą funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego”.
2. Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
3. Określono zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Powierzono Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Postanowiono dokonać spłaty raty oraz odsetek za październik 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie w dniu 26 marca 2015 roku.
6. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) wystąpieniem pokontrolnym Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2015 r. z postępowania kontrolnego przeprowadzanego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie;
2) prośbą Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Nr 3172 Region Mazowsze przy DPS Czubin o zajęcie stanowiska i podjęcie kroków w celu poprawy sytuacji finansowej pracowników DPS Czubin;
3) wystąpieniem pokontrolnym Ministra Zdrowia z kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, zleconej Wojewodzie Mazowieckiemu, w zakresie m.in. oceny postępowania przedporodowego oraz w trakcie porodu dzieci urodzonych z wynikiem 4 i poniżej w skali Apgar;
4) interpretacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie warunków żywienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywa nie więcej niż 14 dzieci.

V. GeodezjI i GospodarkI Nieruchomościami

1. Zaakceptowano aneks do protokołu uzgodnień z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego, prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr ew. 102 o pow. 359 m2 obr. 19, położnej w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 4.
2. Nie wyrażono zgody na zapłatę przez Spółkę Orange jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 37 766,00 zł. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stoi na stanowisku, iż Spółka Orange winna zapłacić na rzecz Powiatu kwotę 89 539 zł. wyliczoną zgodnie z uchwałą nr 43/475/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za udostępnienie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego.
3. Upoważniono pracownika Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do zapoznania się z aktami spraw w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie.
4. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 66/35 o pow. 0,0080 ha z obrębu 5 – Falenty Nowe w gm. Raszyn.
5. Wyrażono zgodę na ustalenie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod projektowaną drogę powiatową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 43/29 o pow. 0,0649 ha obr. Walendów gm. Nadarzyn w kwocie 60 zł/m2 tj. 38 940 zł.
6. Postanowiono złożyć zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20.10.2015 r. znak GG.6831.28.2012(2) pozytywnie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 373/4 w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn.
7. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 373/4 o pow. 1,3385 ha z obrębu 13 – Strzeniówka w gm. Raszyn.
8. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy użyczenia współwłaścicielom nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 36 pasa gruntu o pow. 0,6 m2.
9. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia współwłaścicielom nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 36 pasa gruntu.
10. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) zawiadomieniem Burmistrza Gminy Brwinów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonych w miejscowości Moszna Wieś gm. Brwinów;
2) zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczoną jako dz. nr ew. 629/2 o pow. 0,0240 ha z obr. Wolica w gm. Nadarzyn, która stała się własnością Skarbu Państwa – GDDKiA.

VI. planowania przestrzenneGo

1. Nie wyrażono zgody na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 101/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych ul. Warsztatowej i ul. Broniewskiego.
2. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 105/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;
2) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 106/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
3) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 107/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Ks. Woźniaka;
4) Gminy Brwinów w postanowieniu nr 109/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Powstańców Warszawy;
5) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 111/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej.
3. Wyrażono zgodę na uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
1) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 108/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego drogi powiatowej – ul. 3-g Maja oraz w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Długiej;
2) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 110/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sękocińskiej.
4. Zaakceptowano propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie.
5. Zaakceptowano propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – obszar III.
6. Zaakceptowano propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej.
7. Zaakceptowano propozycję zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie.
8. Zaakceptowano propozycję zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – przy ulicy Partyzantów.

VII. KULTURY I PROMOCJI

1. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja szkolenia dla kadry pracującej z osobami ze spektrum autyzmu”.
2. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja szkolenia dla kadr pracujących z osobami ze spektrum autyzmu”.
3. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja warsztatów świątecznych”.
4. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja warsztatów świątecznych”.
5. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu oświaty i  wychowania pod nazwą „Popularyzacja sportów obronnych wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu pruszkowskiego”.
8. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania.
9. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
11. Wybrano ofertę, złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dotyczącego organizacji Zlotu Drużyn Harcerskich im. Majki Krasowskiej ps. Kasztan.
12. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
13. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

VIII. INNE

1. Omówiono projekt statutu Powiatu Pruszkowskiego.
2. Zapoznano się z opinią prawną w sprawie możliwości podjęcia przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uchwały porządkującej pasy dróg powiatowych z reklam posadowionych na nich bez wymaganego zezwolenia.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w dniu 11 listopada 2015 r. zatrudnionych było 214 osób.
Liczba etatów – 208 i 3/40, w tym:
1) osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu);
2) osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;
3) osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 11;
4) osoby odbywające staż w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie – 4.

Na dzień 14 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 214 osób. Liczba etatów – 207 i 2/3.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst