Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowych

Aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski będą przyjmowane w terminie: od 06.07.2020 r. do odwołania elektronicznie po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez platformę praca.gov.pl.

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami jest plikiem pdf połączonym z wnioskiem elektronicznym. Jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wnioskodawca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Umowę traktuje się jak jednostronnie podpisaną w momencie elektronicznego podpisania wniosku.

Wnioskodawca nie powinien podpisywać umowy odręcznie, skanować jej i załączać skanu do wniosku.

Wnioski o pożyczkę można składać także w formie papierowej.
Prosimy, aby w komplecie znajdowały się dwa wypełnione i podpisane wnioski wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy oraz wypełniony i podpisany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załączniki znajdują się w linku podanym poniżej).

Skompletowane dokumenty można złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu C do Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Drzymały 30 w godz. 8.30-14.30 lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.

AKTUALNE DRUKI DO POBRANIA oraz zasady udzielania pożyczki i instrukcja wypełniania wniosku na portalu praca.gov.pl, kliknij, żeby przejść do strony .

Kontakt:
tel. 22 770 20 31, 22 770 20 33, 22 770 20 40, 22 770 20 44, 22 770 20 46, 22 770 20 47, 22 770 20 48, 22 770 20 49.
Źródło: przejdź do strony PUP

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst