Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego z absolutorium

Aktualności

Na XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium .

W trakcie sesji Rada przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz zapoznała się z opinią przedłożoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz opinią z badania sprawozdania finansowego sporządzoną przez biegłego rewidenta. Przedstawione dokumenty potwierdziły pozytywną ocenę gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Powiatu oraz to, że budżet realizowany był prawidłowo. Na tej podstawie Radni podjęli decyzję o przyznaniu Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, stosunkiem głosów: 18 „za” przy 8 „przeciw”.

Warto dodać, że na 31 grudnia 2019 r. wykonanie budżetu jeżeli chodzi o dochody wyniosło ponad 181 mln zł., tj.  102,35% planu, wydatki ponad 173 mln zł, tj. 95,66% planu. Wynik finansowy budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości ponad 7 mln zł.

Screenshot_2020-06-26 00206B442527200530111937 - BR_253_2020-Raport-o-stanie-Powiatu-Pruszkowskiego-za-2019-rok pdf

Na inwestycje oraz na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono ponad 23 mln zł. Redystrybucję środków na ten cel szczegółowo omówiono w sprawozdaniu Zarządu Powiatu. Zabezpieczone środki pozwoliły m.in. wyremontować nawierzchnie w ramach remontów cząstkowych, zrealizować szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg i poprawą ich przejezdności, na przebudowę dróg i budowę sygnalizacji świetlnych, czy przygotowanie dokumentacji. Powiat Pruszkowski udzielił także SP ZZOZ w Pruszkowie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II”, które zakończy się w 2021 roku.

Rozbudowano i przebudowano 5 odcinków dróg powiatowych za blisko 7 mln zł, w tym:

 • drogę nr 3107W ul. Komorowska w Komorowie/ Granicy – na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Brzozową, a torami WKD oraz rozbudowę drogi w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową (wybudowano w tym miejscu sygnalizację SDK), gmina Michałowice;
 • skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3102W Al. Kasztanowej i dróg gminnych
  Osiedlowej i ul. Młodości w Ruścu, gmina Nadarzyn;
 • skrzyżowanie drogi nr 3124W ul. Powstańców i drogi nr 3127W ul. Plantowej
  oraz drogi gminnej ul. Stalowej w Pruszkowie;
 • drogi nr 3124W ul. Gomulińskiego w Pruszkowie;
 • skrzyżowanie drogi nr 3116W Al. Armii Krajowej i dróg gminnych ul. Ks. Józefa
  i ul. Andrzeja w Pruszkowie.

Wybudowano odwodnienie w ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawidach Bankowych w gminie Raszyn za blisko 3,9 mln oraz przebudowano most na rz. Zimna Woda w Pęcicach, w gminie Michałowice za kwotę ponad 140 tys. Przebudowano oraz wybudowano nowe odcinki chodników, w tym przy DP3111W w Domaniewie, w gminie Brwinów, a także przy ul. 3 Maja i ul. Prusa w Pruszkowie oraz zjazd publiczny za blisko 1,1 mln zł.

Wybudowano 3 pełne sygnalizacje świetlne, 7 Systemów Dyscyplinowania Kierowców oraz 4 doświetlenia przejść dla pieszych za blisko 1,1 mln zł.
Zlecono do wykonania, za ponad 550 tys. zł, wykonanie dokumentacji projektowych dla odcinków dróg powiatowych.

Przeprowadzono konserwację nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych (nakładki) na długości ok. 7 km za kwotę ponad 5,2 mln, w tym:

 • droga nr 3126W ul. Wilsona w Brwinowie;
 • droga nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie, gm. Brwinów;
 • droga nr 3128W ul. Grodziską w Brwinowie;
 • droga nr 31209W ul. Nadarzyńską w Żółwinie, gm. Brwinów;
 • droga nr 3101W ul. Mazowiecką w Młochowie i ul. Młochowską w Rozalinie, gm. Nadarzyn;
 • droga nr 3114W ul. Św. Piotra i Pawła w Wolicy, gm. Nadarzyn;
 • droga nr 3125W ul. Sękocinską w Wolicy, gm. Nadarzyn;
 • droga nr 3124W ul. Powstańców i ul. Gomulińskiego w Pruszkowie;
 • droga nr 3121W ul. Sportowa w Raszynie;
 • droga nr 3119W ul. Falencką w Falentach Nowych, gm. Raszyn

W 2019 roku Powiat Pruszkowski pozyskał 7 025 083,38 zł dofinansowania na realizację 20 projektów, w tym:

 • 19 projektów zrealizowano w 2019 r. na łączną kwotę dofinansowania 6 903 126,63 zł;
 • jeden projekt zaplanowany do realizacji od 2020 r. na łączną kwotę dofinansowania 121 956,75 zł.

Wysokość dofinansowania pozyskanego w 2019 r. wg obszaru realizowanych projektów, kształtowała się następująco:

Obszar realizowanych projektów Wartość dofinansowania
Infrastruktura drogowa 4 144 544,23 zł
Bezrobocie i rynek pracy 2 309 246,00 zł
Pomoc społeczna 348 023,95 zł
Edukacja, oświata i kultura 107 030,00 zł
Administracja publiczna 116 239,20 zł
ŁĄCZNIE 7 025 083,38 zł

Przykłady realizowanych projektów w 2019 roku

Pomoc rządowa

informacja-skonwertowanyPomoc z samorządu

informacja-skonwertowany1Środki UE

informacja-skonwertowany 1Więcej informacji o środkach zewnętrznych pozyskanych przez powiat pruszkowski w 2019 roku znajdą Państwo w poniższej prezentacji:

pobierz prezentację

 

W debacie dotyczącej raportu o stanie powiatu brał udział Zdzisław Sipiera Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Podsumowaniem wypowiedzi Posła Zdzisława Sipiery było  przekazanie  symbolicznego czeku na ponad 7 mln zł na ręce Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego. Jest to wsparcie finansowe przyznawane w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji – Tarcza dla Samorządów.

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski dziękując za udzielenie absolutorium przez Radnych podkreślał, że stoi za tym rok intensywnej pracy: Jest to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale również zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. Mamy nadzieję, że w następnym roku również zasłużymy na Państwa zaufanie .

Projekt bez tytułu(359)

Projekt bez tytułu(360)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst