Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski w czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

Aktualności, wydarzenia
Ekonomiści przeanalizowali finanse prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Powiat Pruszkowski znalazł się na 9 miejscu wśród powiatów ziemskich.

To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań Radnych Powiatu, którzy decydują o kierunku rozwoju powiatu. Taki wynik w rankingu to docenienie naszych wysiłków, oraz dodatkowa motywacja, aby dołożyć jeszcze większych starań i w przyszłym roku zająć jeszcze lepsze miejsce  – podkreśla Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski.

To już trzecia edycja Rankingu i dotyczy danych za 2019 r. Dla skonstruowania rankingu zaproponowano zastosowanie miernika syntetycznego jako wielokryteriowego miernika oceny. Według kryteriów merytorycznych i zachowania spójności wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018. Raport to  pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Są to:

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem. Zaproponowany zestaw zmiennych na wstępie poddano weryfikacji pod kątem nośności informacji (poziom zróżnicowania zmiennej), nadmiarowości (korelacje wzajemne) oraz normalności rozkładów. Kryterium informacyjne zostało spełnione przez poszczególne zmienne, przy czym jako cezurę przyjęto zmienność cechy mierzona współczynnikiem zmienności na poziomie co najmniej 10%. Badane zmienne posiadają rozkłady odpowiadające rozkładowi normalnemu lub zbliżonemu do normalnego.

Samorządy zostały podzielone na pięć klas (gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie). Spośród 314 powiatów ziemskich liderami okazały się: Powiat wrocławski (woj. dolnośląskie), Powiat poznański (woj. wielkopolskie) i Powiat bielski (woj. śląskie), my jesteśmy na wysokiej  9 pozycji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

Projekt bez tytułu(347)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst