Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ważne terminy dla ósmoklasistów – harmonogram rekrutacji

Aktualności

Ósmoklasiści, zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji 2020/2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

  • 1️5.06.2020-25.06.2020
    do godz.15.00

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

  • 26.06.2020-10.07.2020 do godz.15.00

uzupełnianie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  • 3️1.07.2020-04.08.2020 do godz. 15.00

uzupełnienie wniosków o zaświadczenie egzaminu ósmoklasisty

  • 04.08. 2020 – 11.08.2020

weryfikacja wniosków kandydatów

  • 12.08.2020

podanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  • 13.08.2020-18.08.2020

potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia do liceum oraz składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach z egzaminu ósmoklasisty

  • 19.08.2020 godz.14.00

podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

UWAGA ! Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst