Od marca 2020 nasze życie uległo nagłej zmianie. Nieoczekiwanie wprowadzone obostrzenia na płaszczyźnie wielu dziedzin życia społecznego  podyktowane wprowadzonym stanem epidemii umiejscowiły nas w nowej rzeczywistości.

Do połowy kwietnia przyzwyczajeni byliśmy, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni chcąc wybudować stację bazową telefonii komórkowej zobligowani byli w pierwszej kolejności uzyskać zgodę od właściwego organu – starosty, w postaci decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Przed wydaniem decyzji w toku postępowania administracyjnego o zamiarze wybudowania masztu antenowego informowani byli właściciele pobliskich nieruchomości. Przedsiębiorca po otrzymaniu pozwolenia na budowę mógł rozpocząć prace budowlane.

Od 16 kwietnia 2020 przepisy prawa budowlanego uległy modyfikacji. Zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa i przebudowa przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz m.in. komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych konstrukcji metalowych bądź kompozytowych, samodzielnych bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowionych na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Uproszczone procedury prawa budowlanego w zakresie budowy masztów antenowych stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, stanu klęski żywiołowej i mają one za zadanie zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych uczniom, którzy proces kształcenia kontynuują w domach oraz pracownikom wykonującym zobowiązania wynikające ze stosunku pracy podczas pracy zdalnej.

04 Maszt_logo 05 Maszt_logo 06 Maszt_logo