Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Od marca 2020 nasze życie uległo nagłej zmianie. Nieoczekiwanie wprowadzone obostrzenia na płaszczyźnie wielu dziedzin życia społecznego  podyktowane wprowadzonym stanem epidemii umiejscowiły nas w nowej rzeczywistości.

Do połowy kwietnia przyzwyczajeni byliśmy, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni chcąc wybudować stację bazową telefonii komórkowej zobligowani byli w pierwszej kolejności uzyskać zgodę od właściwego organu – starosty, w postaci decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Przed wydaniem decyzji w toku postępowania administracyjnego o zamiarze wybudowania masztu antenowego informowani byli właściciele pobliskich nieruchomości. Przedsiębiorca po otrzymaniu pozwolenia na budowę mógł rozpocząć prace budowlane.

Od 16 kwietnia 2020 przepisy prawa budowlanego uległy modyfikacji. Zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa i przebudowa przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz m.in. komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych konstrukcji metalowych bądź kompozytowych, samodzielnych bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowionych na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Uproszczone procedury prawa budowlanego w zakresie budowy masztów antenowych stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, stanu klęski żywiołowej i mają one za zadanie zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych uczniom, którzy proces kształcenia kontynuują w domach oraz pracownikom wykonującym zobowiązania wynikające ze stosunku pracy podczas pracy zdalnej.

04 Maszt_logo 05 Maszt_logo 06 Maszt_logo

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst