XX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Zapraszamy na XX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 26 maja 2020 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), zawiadamiamy, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

sesja-fot1

 

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania /BR-232/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski /BR-233/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pruszkowskiego, od dnia 1 września 2019 r. /BR-234/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie /BR-235/2020/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego /BR-236/2020/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-252/2020/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, w najem, w użytkowanie lub w użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-238/2020/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-250/2020/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na Radę Powiatu Pruszkowskiego /BR-251/2020/.
 15. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-239/2020 i BR-240/2020/.
 1. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego
  /BR-241/2020 i BR-242/2020/.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok /BR-213/2020/.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim w 2019 roku /BR-214/2020/.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego za 2019 rok /BR-231/2020/.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2019 rok oraz z udzielonej pomocy publicznej w 2019 roku /BR-212/2020 i BR-243/2020/.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia za 2019 rok /BR-215/2020/.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku /BR-216/2020/.
 8. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Pruszkowskiego – zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów /BR-244/2020/.
 9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku /BR-245/2020/.
 10. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 11. Informacja o sytuacji finansowej i świadczonych usługach medycznych SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 12. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych przez powiat w 2019 r. wraz z analizą możliwości pozyskania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z innych źródeł.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych /BR-246/2020/.
 14. Informacje o działaniach w zakresie jakości powietrza i stanie środowiska naturalnego w Powiecie Pruszkowskim /BR-247/2020/.
 15. Informacja o realizacji planu transportu zbiorowego Powiatu Pruszkowskiego /BR-248/2020/.
 16. Informacja Nr 11/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 23 stycznia
  do 13 maja 2020 r. /BR-249/2020/.
 17. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 Projekty uchwał Rady do pobrania:

BR_212_2020_ sprawozdanie PUPza2019
BR_213_2020_ sprawozdanie PCPRza2019
BR_214_2020_ sprawozdanie PPRPZza2019
BR_215_2020_ sprawozdanie ZOWza2019
BR_216_2020_ sprawozdanie PPPPwRorazOOPza2019
BR_231_2020_ocena zasobów pomocy społecznej
BR_232_2020_tryb udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół
BR_233_2020_powierzenie prowadzenia zadań publicznych
BR_234_2020_plan sieci szkół
BR_235_2020_przekazanie środków finansowych Policji
BR_236_2020_wysokośc stawek za zajęcie pasa drogowego
BR_238_2020_zasady zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie aktywów trwałych SPZ ZOZ
BR_239_2020_sprawozdanie stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
BR_240_2020_informacja o stanie bezpieczeństwa PSP
BR_241_2020_informacja_sanepid
BR_242_2020_informacja inspekcja weterynaryjna

BR_243_2020_sprawozdanie z o udzielonej pomocy społeczniej
BR_244_2020_sprawozdanie z działalności Powiatoweg Rzecznika Praw Konsumenta
BR_245_2020_sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_246_2020_sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg
BR_247_2020_informacja o działaniach w zakresie jakości powietrza do zmiany
BR_248_2020_informacja o realizacji planu transportu drogowego
BR_249_2020_informacja o pracy zarządu
BR_250_2020_rozpatrzenie skargi
BR_251_2020_stanowisko rady w sprawie skargi
BR_252_2020_zmiana rozkładu aptek