Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Zapraszamy na XX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 26 maja 2020 r. o godz. 15:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), zawiadamiamy, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

sesja-fot1

 

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania /BR-232/2020/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski /BR-233/2020/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pruszkowskiego, od dnia 1 września 2019 r. /BR-234/2020/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie /BR-235/2020/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego /BR-236/2020/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-252/2020/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, w najem, w użytkowanie lub w użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-238/2020/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-250/2020/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na Radę Powiatu Pruszkowskiego /BR-251/2020/.
 15. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-239/2020 i BR-240/2020/.
 1. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego
  /BR-241/2020 i BR-242/2020/.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok /BR-213/2020/.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim w 2019 roku /BR-214/2020/.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego za 2019 rok /BR-231/2020/.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2019 rok oraz z udzielonej pomocy publicznej w 2019 roku /BR-212/2020 i BR-243/2020/.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia za 2019 rok /BR-215/2020/.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku /BR-216/2020/.
 8. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Pruszkowskiego – zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów /BR-244/2020/.
 9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku /BR-245/2020/.
 10. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 11. Informacja o sytuacji finansowej i świadczonych usługach medycznych SPZ ZOZ w Pruszkowie.
 12. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych przez powiat w 2019 r. wraz z analizą możliwości pozyskania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z innych źródeł.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych /BR-246/2020/.
 14. Informacje o działaniach w zakresie jakości powietrza i stanie środowiska naturalnego w Powiecie Pruszkowskim /BR-247/2020/.
 15. Informacja o realizacji planu transportu zbiorowego Powiatu Pruszkowskiego /BR-248/2020/.
 16. Informacja Nr 11/2020 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 23 stycznia
  do 13 maja 2020 r. /BR-249/2020/.
 17. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 Projekty uchwał Rady do pobrania:

BR_212_2020_ sprawozdanie PUPza2019
BR_213_2020_ sprawozdanie PCPRza2019
BR_214_2020_ sprawozdanie PPRPZza2019
BR_215_2020_ sprawozdanie ZOWza2019
BR_216_2020_ sprawozdanie PPPPwRorazOOPza2019
BR_231_2020_ocena zasobów pomocy społecznej
BR_232_2020_tryb udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół
BR_233_2020_powierzenie prowadzenia zadań publicznych
BR_234_2020_plan sieci szkół
BR_235_2020_przekazanie środków finansowych Policji
BR_236_2020_wysokośc stawek za zajęcie pasa drogowego
BR_238_2020_zasady zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie aktywów trwałych SPZ ZOZ
BR_239_2020_sprawozdanie stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
BR_240_2020_informacja o stanie bezpieczeństwa PSP
BR_241_2020_informacja_sanepid
BR_242_2020_informacja inspekcja weterynaryjna

BR_243_2020_sprawozdanie z o udzielonej pomocy społeczniej
BR_244_2020_sprawozdanie z działalności Powiatoweg Rzecznika Praw Konsumenta
BR_245_2020_sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_246_2020_sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg
BR_247_2020_informacja o działaniach w zakresie jakości powietrza do zmiany
BR_248_2020_informacja o realizacji planu transportu drogowego
BR_249_2020_informacja o pracy zarządu
BR_250_2020_rozpatrzenie skargi
BR_251_2020_stanowisko rady w sprawie skargi
BR_252_2020_zmiana rozkładu aptek

 

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst