Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Podmioty ekonomii społecznej

Aktualności, Gospodarka i inwestycje

Podmioty ekonomii społecznej obejmują pięć głównych grup:

 • przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej;
 • podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;
 • podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w określonym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
 • podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie spełniają wszystkich cech i warunków  dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na trzy podgrupy:
  – organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  – zakłady aktywności zawodowej;
  – spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
  – pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.
 • osobną grupę, która stanowi obszar ekonomii społecznej, są pojawiające się coraz częściej inicjatywy o charakterze nieformalnym. Należy do nich m.in. zarówno ruch rodzących się kooperatyw spożywców w: Białymstoku (dwie), Gdańsku, Krakowie (dwie), Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie (dwie) oraz Wrocławiu, działających w sferze wzajemnościowej, oraz różnorakich ruchów miejskich, lokatorskich i sąsiedzkich. Podobnie ma się sytuacja z ruchem spółdzielni uczniowskich, które w 2011 r. w całym kraju liczyły ok. 5 tys. Mimo że formalnie nie są organizacjami, mogą one stanowić, a często już stanowią istotną bazę rozwoju ekonomii społecznej. (Źródło: Projekt Krajowego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, str. 20-21)

W związku z epidemią koronawirusa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na trudną sytuację tych podmiotów,  w których pracownikami są często osoby z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem społecznym. Można tego dokonać np. poprzez zlecanie im usług, bądź dokonywanie u nich zakupów.

Poniżej zebraliśmy wszystkie przydatne linki zarówno dla samych podmiotów, jak i osób, które chciałyby je wesprzeć:
Lista podmiotów ekonomii społecznej: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/

Lista zbiórek publicznych na rzecz konkretnych podmiotów ekonomi społecznej oraz informacje o nowych produktach tworzonych przez podmioty ekonomii społecznej:

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/pomoc-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Zbiór informacji dla organizacji pozarządowych w związku z COVID-19: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/zbior-informacji-dla-organizacji-pozarzadowych-w-zwiazku-z-covid-19/

Nowe narzędzie do finansowania zakupów w spółdzielniach socjalnych – praktyczne wskazania: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/nowe-narzedzie-do-finansowania-zakupow-w-spoldzielniach-socjalnych-praktyczne-wskazania/

Tarcza antykryzysowa 2.0 a przedsiębiorstwa społeczne: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/tarcza-antykryzysowa-2-0-a-przedsiebiorstwa-spoleczne-poradnik/

Niskooprecentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorstw:[http://owe%20narzmcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/nowe-narzedzie-do-finansowania-zakupow-w-spoldzielniach-socjalnych-praktyczne-wskazania/] http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow/

MRPiPS: Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej w sprawie pożyczek: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/mrpips-ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-ws-pozyczek/

MRPiPS: Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/mrpips-doplaty-dla-pracownikow-niepelnosprawnych-zmiany-w-ustawie-o-rehabilitacji-osob-niepelnoprawnych-i-zatrudnieniu-wspomaganym/

Kampania społeczna „Właśnie po to”: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/kampania-spoleczna-wlasnie-po-to/

Aktualności na stronie MCPS: http://mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst