Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacje dotyczące inwestycji przy ul. Pawiej w Pruszkowie

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z pytaniami dotyczącymi inwestycji przy ul. Pawiej w Pruszkowie, polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych oraz podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę na dz. nr ew. 229, 230, 231, 232, 233, 234 w Pruszkowie przy ul. Pawiej, uprzejmie informujemy.

Po raz pierwszy wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na budowę dwóch budynków wielorodzinnych i podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Pruszkowie wpłynął do Starostwa Pruszkowskiego w dniu 30 grudnia 2016 roku. Wówczas ostateczną decyzją z dnia 6 lipca 2017 r. Starosta Pruszkowski odmówił wydania zezwolenia. Powodem było   nieuzupełnienie braków dokumentacji oraz stwierdzenie, że przedłożona dokumentacja nie odpowiada wymogom zawartym w wydanej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa decyzji o warunkach zabudowy z dnia 4 lipca 2016 r.

Inwestor ponowił swój wniosek w dniu 29 grudnia 2017 r., załączając dotychczasowe warunki zabudowy. W związku z tym, iż w tym czasie doszło do zmiany ustawy – Prawo wodne Starosta Pruszkowski wystąpił do Prezydenta Miasta Pruszkowa z pytaniem czy warunki zabudowy działek – którymi posługiwał się Inwestor – wciąż pozostają w obrocie prawnym.

Prezydent Miasta Pruszkowa poinformował, iż decyzja ws. warunków zabudowy z dnia 4 lipca 2016 r. wygasła z mocy art. 546 ust.1 i 2 ustawy Prawo Wodne. W związku z tym Inwestor został wezwany do przedłożenia nowej decyzji o warunkach zabudowy będącej w obiegu prawnym. Ponieważ Inwestor nie przedłożył takiej decyzji o warunkach zabudowy postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę nie zostało wszczęte.

Po raz trzeci Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w dniu 19 września 2019 r. W załączeniu do wniosku przedłożono decyzję Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 lipca 2019 r. Nr 15/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji. Tym razem w toku prowadzonego postępowania Inwestor uzupełnił braki w dokumentacji dostarczając m.in. o umowę zawartą przez niego z Miastem Pruszków dot. budowy drogi gminnej w związku z planowaną inwestycją, uzgodnienie z Prezydentem Miasta Pruszkowa w zakresie zagospodarowania terenu przyległego do drogi gminnej oraz sposobu dojazdu do inwestycji do czasu docelowego zrealizowania dojazdu ulicą Pawią. Dostarczono również  decyzję Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2020 r. udzielającą inwestorowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W toku postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie na rzecz Inwestora pozwolenia na budowę, zagadnienie czy nie doszło w sprawie do złamania prawa przy wydawaniu warunków zabudowy badała Prokuratura w Pruszkowie oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, do których zwrócił się jeden z mieszkańców Miasta Pruszkowa. W uzasadnieniu odmowy podjęcia dalszych działań w sprawie obie instytucje szczegółowo odniosły się do zarzutów przedstawionych przez wnoszącego skargi, m.in do kwestii dostępu do drogi publicznej, uzgodnień w zakresie terenów zalewowych, czy konieczności uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obie instytucje nie znalazły podstaw do wzruszenia w/w decyzji.

W opisanej sytuacji należy podkreślić, iż kompetencja organu budowlanego – Starosty Pruszkowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę Inwestycji – była i jest ograniczona jedynie do zbadania zgodności przedłożonych przez Inwestora dokumentów z ustaleniami określonymi wcześniej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa  i zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy warunkami określającymi możliwość realizacji inwestycji. W przypadku wypełnienia przez inwestora wszystkich warunków z decyzji o warunkach zabudowy – która została wydana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa – Starosta nie może odmówić udzielenia pozwolenia na budowę stosownie do art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Innymi słowy, organem, który wyłącznie odpowiada za wyrażenie zgody na lokalizację i budowę przy ul. Pawiej w Pruszkowie inwestycji, jest Prezydent Miasta Pruszkowa nie zaś Starosta Pruszkowski. 

Osoby zainteresowane przedstawioną sprawą zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Starostwa Powiatowego, 16 marca o godzinie 17:00.

 

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst