Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO

Nowe konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych

Zainteresowane organizacje pozarządowe informujemy o nowych możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację ciekawych inicjatyw społecznych.

Organizacjom pragnącym pozytywnie wpływać na przyrodniczy charakter środowiska, w którym działają podpowiadamy, że Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosiła konkurs grantowy „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – VI edycja.

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w lokalnym środowisku.

Adresatami konkursu są instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich).

Biorąc udział w konkursie można uzyskać dotację na projekty z zakresu zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację zielonych miejsc takich jak:
a) roślinny mural,
b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej,
d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy,
e) inny projekt zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

Dofinansowanie dla najlepszych zgłoszonych pomysłów otrzyma 68 organizacji, w tym:
– 20 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 10.000 złotych,
– 30 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 7.000 złotych,
– 18 organizacji otrzyma dotacje w wysokości 5.000 złotych.

Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Termin składania wniosków w konkursie mija 2 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:  https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/#tabs_desc_746_2

Informujemy również, że   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach programu „OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI – Edycja 2020”

Celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Adresatami konkursu są centra i kluby integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe  działające w tym kierunku. Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach konkursu to 3 miliony złotych.

Zainteresowane organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie proponowanych inicjatyw w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

I    –  Usługi reintegracyjne.

II    –  Ścieżki reintegracji.

III   –  Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

IV   –  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

V    –  Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego, osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego

Termin składania wniosków mija 2 marca 2020 r.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst