Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Budżet Powiatu Pruszkowskiego na 2020 rok uchwalony!

Aktualności

Na wczorajszej Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, sesji budżetowej, obrady zdominowały tematy finansowe, a ich najważniejszym punktem było głosowanie nad przyszłorocznym budżetem i prognozą finansową.

Projekt budżetu pozytywnie, bez uwag zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Rada Powiatu Pruszkowskiego stosunkiem głosów 19 za, 5 przeciw i  0 wstrzymujących się, uchwaliła budżet powiatu na 2020 rok.

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok określone zostały w wysokości 179 655 346,45 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 178 455 346, 45 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1200 000, 00 zł. Wydatki określone zostały w wysokości 196 342 470,45 zł, w tym wydatki bieżące: 160 565 598,45 zł, a majątkowe 35 776 872,00 zł. Deficyt w wysokości 16 687 124, 00 zł zostanie pokryty z tytułu wolnych środków w kwocie 7 350 269, 83 zł i z kredytu w kwocie 9 336 854, 17zł.

Na 2020 rok zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych.

W Dziale Edukacja zaplanowano:

 • Budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie na ul. Wapiennej, kwota 10 000 000,00 zł.
 • Budowę hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo – sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, kwota 2 000 000,00 zł.

W Dziale Polityka i Pomoc Społeczna oraz Rodzina:

 • Budowę Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej, kwota 300 000,00 zł.
 • Modernizację zabytkowego budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie, kwota 200 000,00 zł.
 • Zakup i montaż dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym, kwota 110 000,00 zł.

W Dziale Transport i Łączność zaplanowano m.in. :

 • Rozbudowę drogi powiatowej nr 3124W ul. Solidarności w Parzniewie, kwota 3 300 000,00 zł.
 • Przebudowę obiektów inżynieryjnych, kwota 2 500 000,00 zł.
 • Rozbudowę drogi Nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Regulską w Regułach i Dzielnicy Ursus m. st Warszawy (wraz ze skrzyżowaniem), kwota 2 500 000,00 zł.
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec, kwota 2 200 000,00 zł.
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy, kwota 2 000 000,00 zł.

W Dziale Ochrona Zdrowia:

 • Przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II, kwota 8 000 000,00 zł.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt WPF został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej umożliwia ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Narzędzie to pozwala ocenić możliwości inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredytowych. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy. W wieloletniej prognozie finansowej zawarte są załączniki zawierające: prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat, wykraczających poza rok budżetowy.

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst