Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

VII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na VII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna na IV piętrze).

DSC_0497

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego /BR-86/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-87/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-88/2019/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-71/2019/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-72/2019/.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
  do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2018 oraz przedłożenia sprawozdania z badania /BR-73/2019/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-74/2019/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2019 – 2021 /BR-75/2019/.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-83/2019/.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za 2018 rok /BR-76/2019/.
 18. Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 /BR-77/2019/.
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2018 rok
  /BR-78/2019/.
 20. Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej za 2018 r. /BR-79/2019/.
 21. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za 2018 rok /BR-80/2019/.
 22. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2018 /BR-81/2019/.
 23. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku /BR-84/2019/.
 24. Informacja o jakości powietrza w Powiecie Pruszkowskim /BR-85/2019/.
 25. Informacja Nr 3/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 7 lutego do 20 marca 2019 r. /BR-82/2019/.
 26. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 28. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_71_2019_wpf
BR_72_2019_budżet
BR_73_2019_badanie sprawozdania finansowego wybór podmiotu
BR_74_2019_kryteria rekrutacji
BR_75_2019_powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej
BR_76_2019_sprawozdanie z działalności PCPR
BR_77_2019_PCPR_sprawozdanie za 2018_z powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej
BR_78_2019_pup_sprawozdanie z działalności
BR_79_2019_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej
BR_80_2019_sprawozdanie z działalności ZOW w Piastowie
BR_81_2019 sprawozdanie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
BR_82_2019_informacja o pracy zarządu
BR_83_2019_zmieniająca_uchwałę_w sprawie_powołania rady społecznej
BR_84_2019_ informacja o realizacji zadań inwestycyjnych
BR_85_2019_informacja o stanie jakości powietrza
BR_86_2019_wybór członka zarządu
BR_87_2019_wiceprzewodniczący_KSWiP
BR_88_2019_sekretarz_KSWiP

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst