Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

VII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na VII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna na IV piętrze).

DSC_0497

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego /BR-86/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-87/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-88/2019/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-71/2019/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-72/2019/.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
  do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2018 oraz przedłożenia sprawozdania z badania /BR-73/2019/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-74/2019/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2019 – 2021 /BR-75/2019/.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-83/2019/.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za 2018 rok /BR-76/2019/.
 18. Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 /BR-77/2019/.
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2018 rok
  /BR-78/2019/.
 20. Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej za 2018 r. /BR-79/2019/.
 21. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za 2018 rok /BR-80/2019/.
 22. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2018 /BR-81/2019/.
 23. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku /BR-84/2019/.
 24. Informacja o jakości powietrza w Powiecie Pruszkowskim /BR-85/2019/.
 25. Informacja Nr 3/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 7 lutego do 20 marca 2019 r. /BR-82/2019/.
 26. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 28. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_71_2019_wpf
BR_72_2019_budżet
BR_73_2019_badanie sprawozdania finansowego wybór podmiotu
BR_74_2019_kryteria rekrutacji
BR_75_2019_powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej
BR_76_2019_sprawozdanie z działalności PCPR
BR_77_2019_PCPR_sprawozdanie za 2018_z powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej
BR_78_2019_pup_sprawozdanie z działalności
BR_79_2019_sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej
BR_80_2019_sprawozdanie z działalności ZOW w Piastowie
BR_81_2019 sprawozdanie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
BR_82_2019_informacja o pracy zarządu
BR_83_2019_zmieniająca_uchwałę_w sprawie_powołania rady społecznej
BR_84_2019_ informacja o realizacji zadań inwestycyjnych
BR_85_2019_informacja o stanie jakości powietrza
BR_86_2019_wybór członka zarządu
BR_87_2019_wiceprzewodniczący_KSWiP
BR_88_2019_sekretarz_KSWiP

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst