III sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na III sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie III sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-34/2018/.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-35/2018/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018/BR-36/2018/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-9/2018/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-10/2018/.
  1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
  3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-30/2018/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-31/2018/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pruszkowie, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18 /BR-32/2018/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Powiatu Pruszkowskiego o rezygnacji z członkowska
  w Stowarzyszeniu Związek Samorządów Polskich /BR-33/2018/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu do wydania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady powiatu /BR-39/2018/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2019 rok /BR-38/2018/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2019 rok /BR-40/2018/.
 16. Informacja Nr 1/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 listopada 2018 roku do 18 grudnia 2018 roku /BR-37/2018/.
 17. Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 18. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zamknięcie obrad.

 Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_9_2018 wpf
BR_10_2018 budżet
BR_30_2018 likwidacja LO
BR_31_2018 likwidacja LO Sportowego
BR_32_2018 opłaty senior plus
BR_33_2018 rezygnacja z członkostwa w SZSP
BR_34_2018 zmiany do wpf
BR_35_2018 zmiany do budżetu
BR_36_2018 dot. wydatków niewygasającychz upływem roku budżetowego
BR_37_2018 informacja o pracy Zarządu
BR_38_2018 Plan Pracy Rady
BR_39_2018 polecenie wyjazdu służbowego
BR_40_2018 Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Stanisław Dymura