Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 1/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 1/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 20 LISTOPADA 2018 ROKU DO 18 GRUDNIA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 LISTOPADA 2018 ROKU
 1. Zaakceptowano umowę użyczenia Stowarzyszeniu Powszechnych Inicjatyw Społecznych „Jaspis” pomieszczenia przy garażu, znajdującym się na terenie nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. (Uchwała nr 290/2088/2018).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką Budner Inwestycje z o.o. dotyczącej przebudowy odcinków drogi powiatowej nr 3131W –  ul. Warszawska w Piastowie: od. ul. Matejki do ul. Noakowskiego i od ul. Noakowskiego do linii kolejowej PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w związku z realizacją projektu budowy budynków handlowo-usługowych przy ul. Warszawskiej i Nowakowskiego w Piastowie, wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 275/3 i 275/5 obręb 04, oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku ul. Matejki do ul. Noakowskiego w Piastowie. (Uchwała nr 290/2089/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 LISTOPADA 2018 ROKU
 1. Upoważniono Pana Wojciecha Gawkowskiego – Wicestarostę Powiatu Pruszkowskiego do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych. (Uchwała nr 1/1/2018).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Porozumienia z Gminą Brwinów ws. wyrażenia przez Gminę Brwinów zgody na wykonywanie zasilania tymczasowego z istniejących słupów oświetleniowych, do czasu wybudowania zasilania docelowego w związku z realizacją przez Powiat Pruszkowski zadania pn. Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców w ciągu drogi powiatowej nr 3124W ul. Główna w Parzniewie oraz w ciągu drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w miejscowości Brwinów. (Uchwała nr 1/2/2018).
 3. Upoważniono członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. (Uchwała nr 1/3/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29  LISTOPADA 2018 ROKU
 1. Zmieniono uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 2/4/2018).
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 2/5/2018).
 3. Zmieniono regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. (Uchwała nr 2/6/2018).
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego. (Uchwała nr 2/7/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do porozumienia zawartego ze Spółką Novisa Development Sp. z o. o. w dniu 03.10.2018 r. (nr WIOŚ/21/2018) dotyczącego przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2844W w związku z realizacją projektu zabudowy jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej w miejscowości Falenty Nowe w gminie Raszyn. (Uchwała nr 2/8/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką PDC Industrial Center 92 Sp. z o.o. dotyczącego udostępnienia działki o nr ew. 56/3 (obręb Koszajec, gmina Brwinów) w celu wykonania drogi dojazdowej na terenie Koszajca do planowanej budowy hal. (Uchwała nr 2/9/2018).
 7. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.
 8. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.
 9. Zaakceptowano treść umowy użyczenia Stowarzyszeniu Powszechnych Inicjatyw Społecznych „Jaspis” pomieszczenia przy garażu, znajdującym się na terenie nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. (Uchwała nr 2/10/2018).
 10. Zaakceptowano treść ogłoszenia i ogłoszono pisemny, nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego położonej w Parzniewie. (Uchwała nr 2/11/2018).
 11. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do użyczenia. (Uchwała nr 2/12/2018).
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów”. (Uchwała nr 2/13/2018).
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018-2020”. (Uchwała nr 2/14/2018).
 14. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.” (Uchwała nr 2/15/2018).
 15. Powołano komisję konkursową, opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. (Uchwała nr 2/16/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 3 GRUDNIA 2018 ROKU
 1. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 6 GRUDNIA 2018 ROKU
 1. Wskazano Pana Wojciecha Gawkowskiego – Wicestarostę i Panią Agnieszkę Kuźmińską – Członka Zarządu do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego. (Uchwała nr 4/17/2018).
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 4/18/2018).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty. (Uchwała nr 4/19/2018).
 4. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres I kwartału 2019 roku. (Uchwała nr 4/20/2018).
 5. Zaaprobowano warunków wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, przy ul Gomulińskiego 2. (Uchwała nr 4/21/2018).
 6. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie oświadczenia Powiatu Pruszkowskiego o rezygnacji z członkowska w Stowarzyszeniu Związek Samorządów Polskich.
 7. Zmieniono uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. (Uchwała nr 4/22/2018).
 8. Udzielono upoważnienia Panu Leszkowi Zarzyckiemu – p.o. naczelnika Biura Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 tysięcy brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. (Uchwała nr 4/23/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup i wymiana drzwi wejściowych w Przychodni przy ul. Drzymały 19/21”. (Uchwała nr 4/24/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 13 GRUDNIA 2018 ROKU
 1. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do użyczenia. (Uchwała nr 5/25/2018).
 2. Postanowiono dokonać spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za grudzień 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 5171,48 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Uchwała nr 5/26/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w sprawie dotacji celowej na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej pn. „Świadczenia z zakresu rehabilitacji”. (Uchwała nr 5/27/2018).
 4. Upoważniono Panią Agnieszce Kuruliszwili – p.o. kierownika Zespołu Komunikacji Zewnętrznej do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu. (Uchwała nr 5/28/2018).
 5. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Seniora+” w Pruszkowie, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18.
 6. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 5/29/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 17 GRUDNIA 2018 ROKU
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 10 do umowy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”. (Uchwała nr 6/30/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 GRUDNIA 2018 ROKU
 1. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018.
 3. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 17 grudnia 2018 r. wynosi – 232.
Liczba etatów – 227 i 9/10, w tym:

 1. 12 osób – (8 i 7/10 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo),
 2. 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:
Pobierz uchwały- 290 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 1 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 2 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 4 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 5 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 6 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst