Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pierwszy Dzienny Dom „Senior+” w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

Powiat Pruszkowski 2 stycznia 2019 roku uruchomił działalność Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie. Celem funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” jest wsparcie seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (w tym prozdrowotnej), obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć odbywa się w Dziennym Domu „Senior+”, zlokalizowanym w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” będzie obejmował w szczególności:

• usługi socjalne, w tym jeden gorący posiłek,
• usługi edukacyjne oraz kulturalno – oświatowe,
• aktywność ruchową i kinezyterapię (zajęcia prowadzone przez fizykoterapeutę) oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne,
• terapię zajęciową, w tym udział w przygotowywaniu posiłków, praniu, prasowaniu,
pielęgnacji roślin i terenu wokół Dziennego Domu, zajęcia plastyczne,
• usługi aktywizujące społecznie.
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+”  są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego. Zakłada się objęcie wsparciem 15 osób. Przyjmowane są osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i wydanej decyzji administracyjnej.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior+” jest częściowo odpłatne. Wysokość opłaty za pobyt ustalona zostanie w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej.
Szczegółowych informacji udziela pani Justyna Florczak, telefonicznie (22 738 15 02) lub osobiście w pokoju 230 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst