Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 43/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 43/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 15 LISTOPADA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 286/2066/2018).
 2. Zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 14 327 793, 00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2018 r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. (Uchwała nr 286/2067/2018).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedle Ostoja – działki nr ew. 121 i 119/2 przy ulicy Ireny. (Uchwała nr 286/2068/2018).
 4. Dokonano spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za październik 2018 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA. (Uchwała nr 286/2069/2018).
 5. Zmieniono uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. (Uchwała nr 286/2070/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 1.  Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2.  Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 287/2071/2018).
 5. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2019 – 2020. (Uchwała nr 287/2072/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 8  LISTOPADA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 288/2073/2018).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. (Uchwała nr 288/2074/2018).
 4. Zwolniono dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019. (Uchwała nr 288/2075/2018).
 5. Zmieniono regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w postaci utworzenia samodzielnego stanowiska ds. inżynierii ruchu. (Uchwała nr 288/2076/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 289/2077/2018).
 2. Przyjęto projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 289/2078/2018).
 3. Przyjęto projekt budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019. (Uchwała nr 289/2079/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. z Gminą Brwinów. (Uchwała nr 288/2080/2018).
 5. Upoważniono Pana Pawła Kostrzewskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych. (Uchwała nr 289/2081/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019 – 2022”. (Uchwała nr 289/2082/2018).
 7. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieoznaczony, na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Pozytywnie zaopiniowano projektu aneksu nr 1 do umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”. (Uchwała nr 289/2083/2018).
 9. Postanowiono dokonać spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za listopad 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 5389,63 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z listopada 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 289/2084/2018).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projektu aneksu nr 9 do umowy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”. (Uchwała nr 289/2085/2018).
 11. Ogłoszono przetarg i zaakceptowano treści ogłoszenia o pisemnym, nieograniczonym przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego położonej w Parzniewie, w celu wybudowania i prowadzenia placówki edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. (Uchwała nr 289/2086/2018).
 12. Wybrano ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2019 – 2020. (Uchwała nr 289/2087/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 15 listopada 2018 r. wynosi – 228.
Liczba etatów – 224 i 3/20, w tym:

 1. 12 osób – (8 i 7/10 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo),
 2. 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:
Pobierz Projekty Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 286 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 287 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 288 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 289 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst