Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zimowe utrzymanie chodników

Aktualności

W związku z obniżeniem temperatur, a tym samym z możliwością wystąpienia opadów śniegu informujemy, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących, zgodnie z zasadą równości społecznej oraz wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.
Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06.

W sprawie zimowego utrzymania dróg prosimy kontaktować się z osobą dyżurującą pod nr telefonu: 602 393 644, 022 738 15 98, 022 738 15 41, lub poprzez e-mail: zima@powiat.pruszkow.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst