Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 42/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 42/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU DO 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU
 1. Przyjęto projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego i skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 277/2017/2018).
 2. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 6, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów. (Uchwała nr 277/2018/2018).
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego należnych od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 277/2019/2018).
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. (Uchwała nr 277/2020/2018).
 9. Zaakceptowano treść umowy najmu Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Socjus” garażu posadowionego na nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. (Uchwała nr 277/2021/2018).
 10. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 30 140,80 zł z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 358/12 oraz nr ew. 378/8 obr. Pęcice gm. Michałowice. (Uchwała nr 277/2022/2018).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką Brwinów Platinum Park MBD Sp. z o.o. Sp. K. dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski działek nr ew. 9/3 i 9/5 obręb 12 (ul Grodziska / Sportowa w Brwinowie), w celu realizacji przez Spółkę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz garażem wielopoziomowym”. (Uchwała nr 277/2023/2018).
 12. Pozytywnie zaopiniowano projektu porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3121W (ul. Raszyńska) w związku z planowaną budową odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Zakole w Rybiu, gmina Raszyn. (Uchwała nr 277/2024/2018).
 13. Pozytywnie zaopiniowano aneks do umowy nr 031.1.2018 zawartej w dniu 17.05.2018 r. z Gminą Raszyn dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego na wykonanie chodnika po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej (droga powiatowa nr 3146W) w Jankach, na odcinku od wiaduktu do ul. Przelotowej w Gminie Raszyn. (Uchwała nr 277/2025/2018).
 14. Pozytywnie zaopiniowano propozycję zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi powiatowej nr 3113W (ul. Targowa) w Opaczy Małej, gmina Michałowice, na odcinku o długości 151 m, od drogi ekspresowej S8 do granicy gminy (Uchwała nr 277/2026/2018).
 15. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W (ul. Warszawska) w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 16. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 17. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres IV kwartału 2018 roku. (Uchwała nr 277/2027/2018).
 18. Zmieniono uchwałę nr 257/1884/2018 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019. (Uchwała nr 277/2028/2018).
 19. Zlecono Społecznemu Stowarzyszeniu „Forum Pruszków”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu oświaty i wychowania pn. „Pruszkowski weekend fantastyki – sobota na planszy”. (Uchwała nr 277/2029/2018).
 20. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 21. Upoważniono pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, do zawierania w imieniu Powiatu Pruszkowskiego porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie i poza terenem Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 277/2030/2018).
 22. Postanowiono przystąpić do realizacji Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz upoważniono Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, do składania oświadczeń woli w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego w zakresie realizacji Systemu. (Uchwała nr 277/2031/2018).
 1. Określono szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. (Uchwała nr 277/2032/2018).
 2. Postanowiono dokonać kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2017-2018”. (Uchwała nr 277/2033/2018).
 3. Postanowiono dokonać kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2017-2018”. (Uchwała nr 277/2034/2018).
 4. Powołano powiatową komisję konkursową do oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu plastycznego na rysunek pod tytułem „Bezpieczna Rodzina”, w ramach realizacji powiatowego projektu pod tytułem „Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim”. (Uchwała nr 277/2035/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy dotyczący udzielenia przez Powiat Pruszkowski w 2018 r. dotacji celowej dla Gminy Miasta Pruszków na budowę tras rowerowych przy drogach powiatowych. (Uchwała nr 278/2036/2018).
 2. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty. (Uchwała nr 278/2037/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”. (Uchwała nr 278/2038/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 WRZEŚNIA 2018 ROKU
 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BR – 583/18, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018. DRUK NR BR – 584/18, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 280/2039/2018).
 2. Zaakceptowano treść umowy użyczenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, Kołu nr 6 w Pruszkowie lokalu w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. (Uchwała nr 280/2040/2018).
 3. Zaakceptowano treść umowy użyczenia Pruszkowskiemu Towarzystwu Kulturalno –  Naukowemu lokalu w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. (Uchwała nr 280/2041/2018).
 4. Powierzono Pani Zofii Zawadzkiej zadania nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie przedmiotu religia na okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Uchwała nr 280/2042/2018).
 5. Wprowadzono regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach Powiatu Pruszkowskiego”. (Uchwała nr 280/2043/2018).
 6. Dokonano spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za wrzesień 2018 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA. (Uchwała nr 280/2044/2018).
 7.  Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Program edukacji przedporodowej”. (Uchwała nr 280/2045/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków dotyczącej udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla SPOZ ZOZ w Pruszkowie”. (Uchwała nr 280/2046/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 8 do umowy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 280/2047/2018).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką Novisa Development sp. z o.o. sp. j. dotyczący przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2844W – ul. Willowa w miejscowości Falenty Nowe, gmina Raszyn, w związku z realizacją projektu zabudowy jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej zlokalizowanej na działce nr ew. 133 w miejscowości Falenty Nowe, gmina Raszyn. (Uchwała nr 280/2048/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU
 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 150 położonych we wsi Parole, gmina Nadarzyn. (Uchwała nr 281/2049/2018).
 4. Przystąpiono do realizacji projektu „Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego – makroregion II”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POWR.02.14.00-00-2012/18 w partnerstwie z Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna oraz Miastem Ostrołęka. (Uchwała nr 281/2050/2018).
 5. Udzielono pełnomocnictwa Pani Joannie Łyżwińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego w sprawach związanych z podpisaniem umowy partnerskiej i załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz do czynności związanych z realizacją projektu „Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego – makroregion II”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POWR.02.14.00-00-2012/18 w partnerstwie z Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna oraz Miastem Ostrołęka. (Uchwała nr 281/2051/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 282/2052/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego DRUK NR BR – 599/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 DRUK NR BR – 600/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Pozytywnie zaopiniowano aneks do umowy nr WIŚ/1/2018 zawartej w dniu 14.02.2018 r. z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej (droga powiatowa nr 3109W) w Żółwinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta. (Uchwała nr 283/2053/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do umowy nr WIOŚ/1/2018 ze spółką Inter Cars S.A. z dnia 30.08.2018r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie darowizny dla Powiatu Pruszkowskiego na remont drogi powiatowej nr 3104W ul. Klonowej w Nadarzynie. (Uchwała nr 283/2054/2018).
 5. Przyznano nagrodę Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. (Uchwała nr 283/2055/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie o przyznanie dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego na okres od dnia 01.10.2018 r. do 31.08.2019 r. (Uchwała nr 283/2056/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów” zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie . (Uchwała nr 283/2057/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie” zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 283/2058/2018).
 9. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji przedporodowej”. (Uchwała nr 283/2059/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego DRUK NR BR – 599/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 DRUK NR BR – 600/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 285/2060/2018).
 2. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego (Uchwała nr 285/2061/2018).
 3. Dokonano wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji przedporodowej” (Uchwała nr 285/2062/2018).
 4. Skierowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Powierzono Gminie Brwinów prowadzenie zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów (Uchwała nr 285/2063/2018).
 6. Dokonano zmiany uchwały nr 256/1872/2018 w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019 (Uchwała nr 285/2064/2018).
 7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2019 – 2020 (Uchwała nr 285/2065/2018).

  STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 18 października 2018 r. wynosi – 230.
Liczba etatów – 226 i 3/20, w tym:

 1. 12 osób – (8 i 7/10 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo),
 2. 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:
Pobierz Projekty Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 277 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 278 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 280 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 281 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 282 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 283 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Pobierz uchwały- 285 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst