Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 40/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 40/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 25 LIPCA 2018 ROKU DO 8 SIERPNIA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 LIPCA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 269/1951/2018).
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 269/1952/2018).
 3. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018.
 4. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę nr ew. 126/1 obr. Strzeniówka gm. Nadarzyn, wydzieloną pod drogę publiczną powiatową. (Uchwała nr 269/1953/2018).
 5. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę nr ew. 117/1 obr. Podolszyn Nowy gm. Raszyn, wydzieloną pod drogę publiczną powiatową. (Uchwała nr 269/1954/2018).
 6. Ustalono jednorazowe stawki wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz udostępnienia nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 269/1955/2018).
 7. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy użyczenia z dnia 5 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do nas”. (Uchwała nr 269/1956/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano propozycję w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej nr 4118 – ul. Bohaterów Wolności – na odcinku o długości 173 m, od ul. Warszawskiej do nasypu wiaduktu tj. działek nr ew. 4/1, 4/4, 11/3, 10, 12/4 w obrębie 04 w Piastowie. (Uchwała nr 269/1957/2018).
 9. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia.
 10. Udzielono upoważnienia pani Joannie Hajdukiewicz – kierownikowi Zespołu Ochrony Zdrowia do składania łącznie z członkiem zarządu powiatu oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto. (Uchwała nr 269/1958/2018).
 11. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego. (Uchwała nr 269/1959/2018).
 12. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej. (Uchwała nr 269/1960/2018).
 13. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 7, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów (Uchwała nr 269/1961/2018).
 14. Zwolniono pełniącego obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019. (Uchwała nr 269/1962/2018).
 15. Upoważniono dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie do składania oświadczeń woli. (Uchwała nr 269/1963/2018).
 16. Przyznano nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. (Uchwała nr 269/1964/2018).
 17. Postanowiono dokonać spłaty raty kapitałowej (177 420,00 zł) oraz odsetek (7 391,51 zł) za lipiec 2018 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA. (Uchwała nr 269/1965/2018).
 18. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do porozumienia określającego zasady funkcjonowania i finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim, orzekającego o niepełnosprawności osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwałę nr 269/1966/2018).
 19. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja Systemu Zabezpieczenia Gazów Medycznych w zakresie Sprężarkowni w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie”. (Uchwała nr 269/1967/2018).
 20. Pozytywnie zaopiniowano treść projektu umowy o udzielenie dotacji dla OSP Moszna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy. (Uchwała nr 269/1968/2018).
 21. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zorganizowania w 2018 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 269/1969/2018).
 22. Pozytywnie zaopiniowano umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie o udzielenie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dla 50 dzieci Polonijnych z Białorusi. (Uchwała nr 269/1970/2018).
 23. Wybrano oferty na realizację zadań publicznych (z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz organizacji pozarządowych; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz przyznano dotacje wybranym organizacjom. (Uchwała nr 269/1971/2018).
 24. Omówiono projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego przygotowany przez Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia wniosku mieszkańców Nadarzyna o nieprzyznawanie statusu rejonowej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 2 SIERPNIA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 270/1972/2018).
 2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 270/1973/2018).
 3. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018.
 5. Omówiono projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 14 610 215,14 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn – obszar w rejonie Stawu Oborowego. (Uchwała nr 270/1974/2018).
 7. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn – dla działek nr. ew. 871/3-871/16. (Uchwała nr 270/1975/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części działki drogowej nr ew. 411/22 obręb 9 w Pruszkowie, w celu realizacji przez Gminę przebudowy ul. Kolejowej w Pruszkowie. (Uchwała nr 270/1976/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części działki drogowej nr ew. 255 obręb 16, w celu realizacji przez Gminę przebudowy ul. Kaletniczej w Pruszkowie. (Uchwała nr 270/1977/2018).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 4118W (ul. Józefa Piłsudskiego w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę budowy kanalizacji deszczowej. (Uchwała nr 270/1978/2018).
 11. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1/2018 do porozumienia zawartego z Gminą Miasto Pruszków dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski odcinka drogi powiatowej nr 3143W ul. Staszica w Pruszkowie w celu realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie” (II etap) w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (Uchwała nr 270/1979/2018).
 12. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do porozumienia nr CRU240/2018 zawartego z Gminą Brwinów w dniu 15 czerwca 2018 r. dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3109W ul. Kazimierzowska w Owczarni, na odcinkach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3108W ul. Książenicką, do skrzyżowania z ul. Żółwińską w celu realizacji przez Gminę budowy ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, chodników, zjazdów oraz niezbędnych przebudów (Uchwała nr 270/1980/2018).
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Michałowice dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3115W (ul. Sokołowskiej w Sokołowie) w celu włączenia do niej ul. Gromadzkiej i wykonania skrzyżowania tych dróg. (Uchwała nr 270/1981/2018).
 14. Pozytywnie zaopiniowano aneks do porozumienia zawartego ze Spółką Carletti Polska Sp. z o.o. dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski odcinka drogi powiatowej nr 3142W (ul. Gordziałkowskiego) w Pruszkowie, w celu wykonania projektu budowlanego oraz przebudowy ww. drogi. (Uchwała nr 270/1982/2018).
 15. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3129W (ul. Dworcowa w Piastowie) w celu zamontowania stacji doładowania samochodów elektrycznych. (Uchwałę nr 270/1983/2018).
 16. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów.
 17. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
 18. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
 19. Powołano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Uchwała nr 270/1984/2018).
 20. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)” w ramach Działania 10.1 Kształcenia i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 21. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Informatyzacja SPZ ZOZ w Pruszkowie”. (Uchwała nr 270/1985/2018).
 22. Zlecono Klubowi Sportowemu „Pantera Brwinów”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „VII Festiwal Sportów i Sztuk Walki – Pokazy Stylowe” w okresie od 15 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. (Uchwała nr 270/1986/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 8 SIERPNIA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 271/1987/2018).
 2. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 położonej w Starej Wsi w gminie Nadarzyn. (Uchwała nr 271/1988/2018).
 3. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 995/5 we wsi w Wolica w Gminie Nadarzyn. (Uchwała nr 271/1989/2018).
 4. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew.: 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i 150 we wsi Parole w gminie Nadarzyn. (Uchwała nr 271/1990/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Nadarzyn dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego na remont drogi powiatowej nr 3104W ul. Klonowej w Nadarzynie. (Uchwała nr 271/1991/2018).
 6. Wyznaczono nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, w przypadku jego nieobecności. (Uchwała nr 271/1992/2018).
 7. Zaktualizowano skład osobowy Powiatowej Rady Rozwoju. (Uchwała nr 271/1993/2018).
 8. Powierzono realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu pruszkowskiego, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie oraz upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do składania oświadczeń woli w związku prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego w zakresie realizacji programu „Zajęcia klubowe WZT”. (Uchwała nr 271/1994/2018).
 9. Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za pierwsze półrocze 2018 roku. (Uchwała nr 271/1995/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 16 sierpnia 2018 r. wynosi – 227.
Liczba etatów – 223 i 13/20, w tym:

 1. 10 osób – (7 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo);
 2. 3 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:
Pobierz Projekty Uchwał Rady
pobierz uchwały- 269 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 270 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 271 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst