Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 39/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 39/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 20 CZERWCA 2018 ROKU DO 6 LIPCA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 CZERWCA 2018 ROKU
 1. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy najmu garażu z dnia 28 maja 2018, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, a Pruszkowskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckim „Socjus” (Uchwała nr 264/1922/2018).
 2. Postanowiono dokonać spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za czerwiec 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 7 314,52 zł określonej przez Bank Polska Kasa Opieki SA. (Uchwała nr 264/1923/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 2 do umowy pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty” (Uchwała nr 264/1924/2018).
 4. Powołano 3 komisje konkursowe opiniujące oferty na realizację zadań publicznych w 2018 r. (Uchwała nr 264/1925/2018).
 5. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania Gminie Brwinów zarządzania drogą powiatową Nr 1502W ul. Słoneczną w Żółwinie gmina Brwinów w zakresie udzielenia dofinansowania w 2018 r. przez Powiat Pruszkowski zadania przebudowy ww. drogi.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 26 CZERWCA 2018 ROKU
 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018. DRUK NR BR – 550/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BR – 549/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 7 do umowy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” (Uchwała nr 266/1926/2018).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projektu aneksu nr 1 do umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanej Izby Przyjęć i Przychodni Specjalistycznych (w części dobudowanej) w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie” (Uchwała nr 266/1927/2018).
 3. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 266/1928/2018).
 4. Zaakceptowano treść umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Czubinie. (Uchwała nr 266/1929/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 2/2018 do porozumienia nr 3/2016 z dnia 25.07.2016 r. dotyczącego lokalizacji tras rowerowych w drogach powiatowych (Uchwała nr 266/1930/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3112W w miejscowości Moszna Wieś, na odcinku od ronda do granicy miasta Pruszków w celu realizacji przez Gminę budowy ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zjazdów oraz niezbędnych przebudów (Uchwała nr 266/1931/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w zakresie udostępnienia przez Gminę Miasto Piastów części pasa drogowego (skrzyżowania ulic Żbikowskiej i Piłsudskiego w Piastowie) w celu wykonania przez Powiat Pruszkowski sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu ulic (Uchwała nr 266/1932/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano aneks do porozumienia nr CRU240/2018 zawartego z Gminą Brwinów w dniu 15 czerwca 2018 r. dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3109W ul. Kazimierzowska w Owczarni, na odcinkach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3108W z ul. Książenicką, do skrzyżowania z ul. Żółwińską w celu realizacji przez Gminę budowy ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zjazdów oraz niezbędnych przebudów (Uchwała nr 266/1933/2018).
 9. Upoważniono Panią Martę Jendernalik-Dybałę – zastępcę naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto (Uchwała nr 266/1934/2018).
 10. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Michałowi Wałachowskiemu do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych i innych dokumentów, jak również ich odbioru (Uchwała nr 266/1935/2018).
 11. Pozytywnie zaopiniowano umowę dotyczącą funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców w gminie Nadarzyn (Uchwała nr 266/1936/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 5 LIPCA 2018 ROKU
 1. Upoważniono Panią Urszulę Boniewską – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów do podpisywania dokumentów finansowych podczas nieobecności Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 267/1937/2018).
 2. Upoważniono Panią Urszulę Boniewską – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów do podpisywania upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 267/1938/2018).
 3. Upoważniono pracowników Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do podpisywania faktur, rachunków i not (Uchwała nr 267/1939/2018).
 4. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia (Uchwała nr 267/1940/2018).
 5. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 8000 zł z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 375/9, obr. Żółwin gm. Brwinów (Uchwała nr 267/1941/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano treść wypowiedzenia dotyczącego aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 4/4 oraz 4/12, obręb 17 (Uchwała nr 267/1942/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano treść wypowiedzenia dotyczącego aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 4/9, 4/11 i 20, obręb 17 (Uchwała nr 267/1943/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano treść wypowiedzenia dotyczącego aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 4/10 oraz 4/13, obręb 17 (Uchwała nr 267/1944/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano treść wypowiedzenia dotyczącego aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 4/3, obręb 17 (Uchwała nr 267/1945/2018).
 10. Pozytywnie zaopiniowano treść wypowiedzenia dotyczącego aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 4/8, obręb 17 (Uchwała nr 267/1946/2018).
 11. Pozytywnie zaopiniowano treść wypowiedzenia dotyczącego aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 4/6, obręb 17 (Uchwała nr 267/1947/2018).
 12. Odwołano Pana Tomasza Krawczyńskiego ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie (Uchwała nr 267/1948/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 6 LIPCA 2018 ROKU
 1. Powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie panu Grzegorzowi Kwasiborskiemu oraz przyznano dodatek funkcyjny i motywacyjny (Uchwała nr 268/1949/2018).
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 268/1950/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 16 lipca 2018 r. wynosi – 228.
Liczba etatów – 224 i 11/40, w tym:

 1. 10 osób – (7 i 1/2 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo);
 2. 4 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:
Pobierz Projekty Uchwał Rady
pobierz uchwały- 264 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 266 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 267 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 268 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst