Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLVI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLVI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 /BR-547/18/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BRZ505/18/, materiał radni otrzymali wcześniej).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2017 rok /BR-548/18/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-549/18/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-550/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony /BR-551/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2017 /BR-552/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju /BR-553/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych na nagrody
  za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie /BR-554/18/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia /BR-556/18/.
 14. Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie za 2017 rok /BRZ-504/18/.
 15. Informacja Nr 38/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 24 maja 2018 roku do 14 czerwca 2018 roku /BR-555/18/.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_547_18 sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r
BR_548_18 udzielenie absolutorium
BR_549_18 zmiany w WPF
BR_550_18 zmiany w budżecie
BR_551_18 socjus _odst ąpienie od obowiązku przetargowego
BR_552_18 SPZ ZOZ zatwierdzenie sprawozdania finansowego
BR_553_18 wskazanie radnych do Powiatowej Rady Rozwoju
BR_554_18 przekazanie środków finansowych dla policji na nagrody
BR_555_2018 informacja nr 38 o pracy zarządu
BR_556_18 ustalenie wysokości wynagrodzenia dla starosty
BRZ_504_18 sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst