XLVI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLVI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 /BR-547/18/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BRZ505/18/, materiał radni otrzymali wcześniej).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2017 rok /BR-548/18/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-549/18/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-550/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony /BR-551/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2017 /BR-552/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju /BR-553/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych na nagrody
  za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie /BR-554/18/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia /BR-556/18/.
 14. Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie za 2017 rok /BRZ-504/18/.
 15. Informacja Nr 38/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 24 maja 2018 roku do 14 czerwca 2018 roku /BR-555/18/.
 16. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 18. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_547_18 sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r
BR_548_18 udzielenie absolutorium
BR_549_18 zmiany w WPF
BR_550_18 zmiany w budżecie
BR_551_18 socjus _odst ąpienie od obowiązku przetargowego
BR_552_18 SPZ ZOZ zatwierdzenie sprawozdania finansowego
BR_553_18 wskazanie radnych do Powiatowej Rady Rozwoju
BR_554_18 przekazanie środków finansowych dla policji na nagrody
BR_555_2018 informacja nr 38 o pracy zarządu
BR_556_18 ustalenie wysokości wynagrodzenia dla starosty
BRZ_504_18 sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

Skip to content