Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 38/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 38/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 24 MAJA 2018 ROKU DO 14 CZERWCA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 MAJA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 258/1890/2018).
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BR – 520/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018. DRUK NR BR – 521/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Zaakceptowano treść umowy najmu Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Socjus” garażu posadowionego na nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 18 (Uchwała nr 258/1891/2018).
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego położonej w Parzniewie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Postanowiono dokonać 30 maja 2018 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za maj 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 7 699,50 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 18 maja 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 258/1892/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą, „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 258/1893/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do porozumienia nr rej. 195/B/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. z Gminą Raszyn, dotyczący zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Raszyn (Uchwała nr 258/1894/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia przez Powiat Pruszkowski w 2018 r. dotacji celowej dla Gminy Brwinów na budowę tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ (Uchwała nr 258/1895/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 MAJA 2018 ROKU
 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zarządzania częścią dróg powiatowych położonych na jej terenie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29 MAJA 2018 ROKU
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3143W, Obręb 18 (ul. Staszica w Pruszkowie), w cel9u realizacji przez Gminę zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – II etap” (Uchwała nr 260/1896/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 MAJA 2018 ROKU
 1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych; oświaty i wychowania (Uchwała nr 261/1897/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 7 CZERWCA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 262/1898/2018).
 2. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę nr ew. 201/8 obr. Falenty Nowe gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej (Uchwała nr 262/1899/2018).
 3. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę nr ew. 8/3 obr. Koszajec gm. Brwinów, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej (262/1900/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia przez Gminę Brwinów pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenie skrzyżowania ul. Grodziskiej/ ul. Sportowej w Brwinowie (Uchwała nr 262/1901/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką MPM Property sp. z o.o. sp. k. i KROKUS sp. z o.o. dotyczącego przejęcia praw i obowiązków wynikających z Porozumienia Nr rej. 111/B/2017 z dn. 02.03.2017 r. (Uchwała nr 262/1902/2018).
 6. Upoważniono Pana Piotra Aniołka – naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych do składania łącznie z członkiem zarządu powiatu oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto (Uchwała nr 262/1903/2018).
 7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.„ Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego” (Uchwała nr (Uchwała nr 262/1904/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacje celowej na realizację zadania pod nazwą „Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanej Izby Przyjęć i Przychodni Specjalistycznych (w części dobudowanej) w Szpitalu Powiatowym SPZ ZOZ w Pruszkowie (Uchwała nr 262/1905/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w sprawie przekazania Policji środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie (Uchwała nr 262/1906/2018).
 10. Zwrócono się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o wydanie opinii w sprawie odwołania Pana Tomasza Krawczyńskiego ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie (Uchwała nr 262/1907/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 CZERWCA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (263/1908/2018).
 2. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Granica – część I”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś (263/1909/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim” (263/1910/2018).
 6. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla sposób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego” (263/1911/2018).
 7. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2017 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony garażu znajdującego się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie na rzecz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Socjus” pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3113W (skrzyżowanie ulic Pruszkowskiej – Dworkowej oraz Pruszkowskiej – Opaczewskiej w Gminie Raszyn) w celu realizacji przez Gminę rozbudowy dróg gminnych (263/1912/2018).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysiąclecia w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę budowy centrum przesiadkowego P+R przy stacji kolejowej (263/1913/2018).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3129W (ul. Dworcowa i ul. Juliana Tuwima w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę budowy centrum przesiadkowego P+R przy stacji kolejowej (263/1914/2018).
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z […] dotyczący użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3145 (al. Krakowska) w Sękocinie Nowym w celu wykonania projektu budowlanego oraz przebudowy ww. drogi (263/1915/2018).
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczący powierzenia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3109W ul. Kazimierzowska w Owczarni, na odcinkach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3108W z ul. Książenicką, do skrzyżowania z ul. Żółwińską w celu realizacji przez Gminę budowy ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, chodników, zjazdów oraz niezbędnych przebudów (263/1916/2018).
 14. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Michałowice dotyczący udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu przez Gminę Michałowice pomocy rzeczowej, polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 3114W tj. chodnika przy ul. Parkowej, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. Ks. Woźniaka (263/1917/2018).
 15. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie z Centrum Kultury Raszyn o udzielenie dotacji celowej (263/1918/2018).
 16. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wskazania radnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 17. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia między Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz (263/1919/2018).
 18. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres III kwartału 2018 roku (263/1920/2018).
 19. Wyznaczono Pana Grzegorza Kwasiborskiego – nauczyciela dyplomowanego do zastępowania dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie w przypadku jego nieobecności (263/1921/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 14 czerwca 2018 r. wynosi – 228.

Liczba etatów – 222,7 w tym:

 1. 10 osób – (7 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo);
 2. 3 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:

Pobierz Projekty Uchwał Rady

pobierz uchwały- 258 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 260 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 261 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 262 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 263 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst