Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 37/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 37/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 19 KWIETNIA 2018 ROKU DO 17 MAJA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 KWIETNIA 2018 ROKU
 1. Postanowiono dokonać 30 kwietnia 2018 r. spłatę raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za miesiąc kwiecień 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 8 356,00 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 16 marca 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 252/1849/2018).
 2. Zatwierdzono plany pracy na rok 2018 dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Pruszkowie, prowadzonego na zlecenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie (Uchwała nr 252/1850/2018).
 3. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy użyczenia z dnia 29 grudnia 2017 r, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, a Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do nas” (Uchwała nr 252/1851/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano pozbawienie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, drogi nr 311606W, stanowiącej dz. nr ew. 142 obręb 13, Strzeniówka (Uchwała nr 252/1852/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką CEMEX POLSKA Sp. z o.o. dotyczący użyczenia odcinka drogi powiatowej nr 3115W (ul. Sokołowska) w Puchałach w celu wykonania projektu budowlanego oraz przebudowy ww. drogi (Uchwała nr 252/1853/2018).
 6. Przyjęto sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 (Uchwała nr 252/1854/2018).
 7. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2017 rok. (Uchwała nr 252/1855/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2018 ROKU
 1. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018, DRUK NR BRZ – 507/18.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2018 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 254/1856/2018).
 2. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn – obszar w rejonie Stawu Oborowego (Uchwała nr 254/1857/2018).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn dla działek o nr ew.: 871/3 – 871/16 w Gminie Nadarzyn (Uchwała nr 254/1858/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”. (Uchwała nr 254/1859/2018).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 6 do umowy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” (Uchwała nr 254/1860/2018).
 6. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 58/2 z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn
 7. Zlecono Klubowi sportowemu „Pantera Brwinów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne, bieg w terenie z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Tytuł: Biegnę dla Polski” w okresie od 14 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. (Uchwała 254/1861/2018).
 8. Określono szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków o dofinasowanie zadań z zakresu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (Uchwała nr 254/1862/2018).
 9. Określono zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (Uchwała nr 254/1863/2018).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminami Powiatu Pruszkowskiego o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Uchwała nr 254/1864/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 4 MAJA 2018 ROKU
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekty umów z Gminą Raszyn, dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym – droga powiatowa nr 3145W w Gminie Raszyn oraz projektu i wykonania chodnika po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej – droga powiatowa nr 3146W w Jankach od wiaduktu do ul. Przelotowej w Gminie Raszyn (Uchwała nr 255/1865/2018).
 2. Zlecono Stowarzyszeniu „Giganci Inicjatyw Twórczych”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „III Festyn U nas O.K. im. Tadeusza Stachowicza” w okresie od 15 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. (Uchwała nr 255/1866/2018).
 3. Zlecono Towarzystwu Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „100 lat historii LO im. T. Zana w 100. lecie niepodległości” w okresie od 10 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. (Uchwała nr 255/1867/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 10 MAJA 2018 ROKU
 1. Zaakceptowano umowę najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie (Uchwała nr 256/1868/2018).
 2. Przyjęto program polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego” (Uchwała nr 256/1869/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa windy w przychodni przy ulicy Drzymały 19/21” (Uchwała nr 256/1870/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia przez Powiat Pruszkowski w 2018 r. dotacji celowej dla Gminy Raszyn na budowę tras rowerowych przy drogach powiatowych (Uchwała nr 256/1871/2018).
 5. Zwolniono dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019 (Uchwała nr256/1872/2018).
 6. Zwolniono dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019 (Uchwała nr 256/1873/2018).
 7. Zatwierdzono plany pracy na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie (Uchwała nr 256/1874/2018).
 8. Zmieniono regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Uchwała nr 256/1875/2018).
 9. Postanowiono o sprzedaży zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała Nr 256/1876/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 17 MAJA 2018 ROKU
 1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała Nr 257/1877/2018)
 2. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018.
 4. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (Uchwała Nr 257/1878/2018).
 5. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieoznaczony.
 6. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 6, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów (Uchwała Nr 257/1879/2018).
 7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego”(Uchwała Nr 257/1880/2018).
 8. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego” (Uchwała Nr 257/1881/2018).
 9. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego udostępnienia przez Zarząd części drogi powiatowej nr 3113W (ul. Pruszkowskiej w Raszynie) w celu realizacji przez Gminę inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn” (Uchwała Nr 257/1882/2018).
 11. Przyjęto projekt zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tych dotacji i sposobu ich rozliczania (Uchwała Nr 257/1883/2018).
 12. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W ul. Warszawskiej w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
 13. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W ul. Targowej w Opaczy Małej, gm. Michałowice jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
 14. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawiepropozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
 15. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
 16. Zwolniono dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2018/2019 (Uchwała Nr 257/1884/2018).
 17. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 2.
 18. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
 19. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 20. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie (Uchwała Nr 257/1885/2018).
 21. Upoważniono Pana Piotra Borowca – naczelnika Biura Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu (Uchwała nr 257/1886/2018).
 22. Upoważniono Pana Zygmunta Laskowskiego – naczelnika Biura Rady do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu (Uchwała nr 257/1887/2018).
 23. Upoważniono Pana Krzysztofa Bukowskiego – zastępcę naczelnika Biura Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu (Uchwała nr 257/1888/2018).
 24. Upoważniono Pana Przemysława Wasiaka – kierownika Zespołu Informatyki do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu (Uchwała nr 257/1889/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 17 maja 2018 r. wynosi – 227.

Liczba etatów – 221,7 w tym:

 1. 10 osób – (7 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo);
 2. 3 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:

Pobierz Projekty Uchwał Rady
pobierz uchwały- 252 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 253 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 254 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 255 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 256 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
pobierz uchwały- 257 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst