Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Ślubowanie radnego Edwarda Walczaka.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-520/18/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-521/18/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 58/2 z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn /BR-522/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieoznaczony /BR-523/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-524/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W ul. Warszawskiej w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-525/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W ul. Targowej w Opaczy Małej, gm. Michałowice jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-526/18/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-527/18/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-528/18/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 2 /BR-529/18/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-530/18/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania /BR-531/18/.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-538/18/.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-539/18/.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-540/18/.
 21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017/BR-533/18/.
 22. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za 2017 rok /BR-534/18/.
 23. Sprawozdaniez działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2017 /BR-535/18/.
 24. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2017 /BR–536/18/ oraz sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie o udzielonej pomocy publicznej w 2017 roku. /BR–537/18/.
 25. Informacja Nr 37/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 19 kwietnia 2018 roku do 17 maja 2018 roku /BR-532/18/.
 26. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 28. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_520_18_zmiany w WPF
BR_521_18_zmiany w budżecie
BR_522_18_zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości gm Raszyn
BR_523_18_zgoda na użyczenie nieruchomości
BR_524_18_tryb i zasady dzierżawy SPZZOZ
BR_525_18_droga Nadarzyn pozbawienie kategorii
BR_526_18_droga Opacz Mała pozbawienie kategorii
BR_527_18_droga Piastów pozbawienie kategorii
BR_528_18_droga Brwinów pozbawienie kategorii
BR_529_18_włączenie MOS do ZSOiS
BR_530_18_Karta Nauczycieli
BR_531_18 – w sprawie dotacji dla szkół i placówek
BR_532_2018 informacja nr 37 o pracy zarządu
BR_533_18 _sprawozdanie_współpraca z org pozarządowymi
BR_534_18 _sprawozdanie z działalności PCPR
BR_535_18 _sprawozdanie z działalności ZOW
BR_536_18 _sprawozdanie z działalności PUP
BR_537_18 _sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej
BR_538_18_zmiany składu KIiRG
BR_539_18_zmiany składu KEKSiP
BR_540_18 zmieniająca rozpatrzenie skargi 2 strony

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst