XLV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszamy na XLV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Ślubowanie radnego Edwarda Walczaka.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-520/18/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-521/18/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 58/2 z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn /BR-522/18/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieoznaczony /BR-523/18/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-524/18/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W ul. Warszawskiej w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-525/18/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W ul. Targowej w Opaczy Małej, gm. Michałowice jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-526/18/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-527/18/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej /BR-528/18/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 2 /BR-529/18/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-530/18/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania /BR-531/18/.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-538/18/.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-539/18/.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-540/18/.
 21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017/BR-533/18/.
 22. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za 2017 rok /BR-534/18/.
 23. Sprawozdaniez działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2017 /BR-535/18/.
 24. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2017 /BR–536/18/ oraz sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie o udzielonej pomocy publicznej w 2017 roku. /BR–537/18/.
 25. Informacja Nr 37/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 19 kwietnia 2018 roku do 17 maja 2018 roku /BR-532/18/.
 26. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 28. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_520_18_zmiany w WPF
BR_521_18_zmiany w budżecie
BR_522_18_zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości gm Raszyn
BR_523_18_zgoda na użyczenie nieruchomości
BR_524_18_tryb i zasady dzierżawy SPZZOZ
BR_525_18_droga Nadarzyn pozbawienie kategorii
BR_526_18_droga Opacz Mała pozbawienie kategorii
BR_527_18_droga Piastów pozbawienie kategorii
BR_528_18_droga Brwinów pozbawienie kategorii
BR_529_18_włączenie MOS do ZSOiS
BR_530_18_Karta Nauczycieli
BR_531_18 – w sprawie dotacji dla szkół i placówek
BR_532_2018 informacja nr 37 o pracy zarządu
BR_533_18 _sprawozdanie_współpraca z org pozarządowymi
BR_534_18 _sprawozdanie z działalności PCPR
BR_535_18 _sprawozdanie z działalności ZOW
BR_536_18 _sprawozdanie z działalności PUP
BR_537_18 _sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej
BR_538_18_zmiany składu KIiRG
BR_539_18_zmiany składu KEKSiP
BR_540_18 zmieniająca rozpatrzenie skargi 2 strony

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maria Makowska