Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wyjaśnienia dotyczące statusu Dariusza Nowaka jako byłego członka Zarządu Powiatu

Aktualności

Zgodnie z przygotowaną przez niezależnego eksperta opinią prawną, informujemy o niewłaściwie podjętej decyzji o wypłacie wynagrodzenia Dariuszowi Nowakowi w czasie, kiedy pełnił funkcję wójta Gminy Nadarzyn. Wynagrodzenie to było nienależne i właściwy był jego zwrot przez Dariusza Nowaka na konto Starostwa Powiatowego. Tym samym nieprawdziwe są twierdzenia, że Dariusz Nowak pobierał dwie pensje z tytułu pełnionych funkcji w Starostwie Powiatowym i Gminie Nadarzyn.

W związku z rezygnacją złożoną, na początku stycznia 2018 roku, przez Dariusza Nowaka z członkostwa w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego oraz wyznaczeniem go przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wójta gminy Nadarzyn, powstały wątpliwości prawne dotyczące trybu ustania jego członkostwa w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego, które miały wpływ także na ustalenie przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Ustalenie właściwego trybu postępowania w tej konkretnej i niejednoznacznej sytuacji zlecono zespołowi radców prawnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, którzy dokonując literalnej interpretacji przepisów prawa wskazali na konieczność wypłaty Dariuszowi Nowakowi wynagrodzenia za pracę w styczniu i lutym 2018 roku. Działając w dobrej wierze i w oparciu o opinię prawną  podjęto decyzję o jego wypłacie. Z taką interpretacją nie zgadzał się sam zainteresowany, czego wyrazem były składane w tej sprawie pisma do Starosty Pruszkowskiego negujące zasadność wypłaty pensji i dokonywane przez Dariusza Nowaka zwroty tegoż wynagrodzenia na konto Starostwa Powiatowego. W tej sytuacji, w związku z powstałymi wątpliwościami prawnymi i biorąc pod uwagę fakt, że w obowiązującym stanie prawnym literalna interpretacja przepisów prawa może być dyskusyjna i niejednoznaczna, Starosta Pruszkowski zdecydował o zleceniu niezależnej opinii prawnej w tej kwestii uznając, że skorzystanie z wiedzy i doświadczenia zewnętrznego autorytetu prawnego, pozwoli na ostateczne rozstrzygnięcie niejasności dotyczących kwestii zatrudnienia Dariusza Nowaka w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie i przysługującego mu z tego tytułu wynagrodzenia. O sporządzenie opinii prawnej zwrócono się do prof. Jacka Jagielskiego – autorytetu w zakresie prawa administracyjnego, pełniącego funkcje Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Dyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z konkluzją zaprezentowaną w opinii prof. Jacka Jagielskiego, mandat członka zarządu powiatu wygasa z mocy prawa z dniem wyznaczenia go do pełnienia funkcji wójta. Oznacza to w tym przypadku, że stosunek pracy Dariusza Nowaka wygasł z dniem 12 stycznia 2018 roku, czyli z dniem wyznaczenia go do pełnienia funkcji wójta Gminy Nadarzyn.

W związku z powyższym, przyjmując pogląd wyrażony przez prof. Jacka Jagielskiego, Starosta Pruszkowski informuje o niewłaściwej decyzji w sprawie wypłaty wynagrodzenia za styczeń i luty 2018 roku Panu Dariuszowi Nowakowi, które według opinii prof. Jacka Jagielskiego było wątpliwe. Literalna interpretacja przepisów, przygotowana przez prawników Starostwa Powiatowego okazała się niewłaściwa, co można było stwierdzić dopiero po otrzymaniu niezależnej, rozszerzonej opinii prawnej zewnętrznego eksperta.

W związku z zaistniałą sytuacją Starosta Pruszkowski wyraża ubolewanie z powodu niewłaściwie podjętej decyzji, która w tym wypadku miała również konsekwencje w odbiorze społecznym i mogła być przyczynkiem do rozpowszechnia nieprawdziwych informacji na temat rzekomych podwójnych dochodów Dariusza Nowaka czerpanych równolegle w Starostwie Powiatowym i Gminie Nadarzyn.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst