Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 11/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu, Samorząd

Informacja nr 11/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 17 września 2015 r. do 14 października 2015 r.

W okresie sprawozdawczym od 17 września br. do 14 października br. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zebrał się na 5 posiedzeniach, na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

I. BUDŻETU

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r., (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r. oraz 1 uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.).

2. Upoważniono Panią Bronisławę Sokołowską – Skarbnika Powiatu do podpisywania upomnień oraz wezwań do zapłaty w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego.

3. Upoważniono Pana Marcina Mauera – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów do podpisywania upomnień oraz wezwań do zapłaty w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego.

4. Upoważniono Panią Ewę Rędzikowską – Zastępcę Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów do podpisywania upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego.

II. INWESTYCJI, drogownictwA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 2 do umowy WI/21/2015 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.

2. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 3 do umowy nr WI/22/2015 dotyczącej wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.

3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce dotyczącej wykonania projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu i przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3114W (ul. Regulska) w Regułach.

4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Raszyn dotyczący współpracy przy budowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3122W ul. Długiej w Dawidach Bankowych.

5. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 3 do Umowy Nr rej. 386/B/2011 z Celową Spółką Inwestycyjną Sp. z o.o. z dnia 12.09.2011 r.

6. Omówiono raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pruszkowskiego”.

7. Omówiono informację na temat zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska według stanu na 14 września 2015 r.

8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3143W (ul. Sienkiewicza w Pruszkowie) oraz Nr 3124W (ul. Powstańców w Pruszkowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Stalowej.

9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dotacji na dostosowanie pierwszej kondygnacji budynku przy ul. 3 Maja 56a w Pruszkowie dla potrzeb środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu umowy wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców wraz z wyposażeniem”, z podwykonawcą robót w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji budynku.

11. Nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu umowy wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców wraz z wyposażeniem”, z podwykonawcą robót w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

12. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy z Gminą Nadarzyn dotyczącej współpracy w realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 310316W ul. Brzozowa i dróg powiatowych Nr 2845W i Nr 2860W w miejscowości Walendów, gm. Nadarzyn.

13. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 2 do umowy nr WI/34/2015 dotyczącej realizacji zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (nakładki) w zakresie przebudowy wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie – konserwacja nawierzchni.

14. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy nr WI/31/2015 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie – konserwacja nawierzchni.

15. Zawarto umowę z „Projekt Pruszkow” Sp. z o.o. określającą warunki przebudowy i budowy ulicy Sienkiewicza na odcinku od proj. 132 KDl do ul. Staszica, z przeznaczeniem na drogę publiczną, jezdnię wraz ze zjazdami, dwoma rondami, przejazdem kolejowym przez tory WKD, odwodnieniem jezdni, chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

16. Udzielono pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Bittelowi do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w celu akceptowania i zatwierdzania umów zawieranych z podwykonawcami.

17. Przyznano dotację ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej przy ul. Skierniewickiej w Brwinowie.

18. Przyznano dotację ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej w  Kaniach.

19. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:

1) pismem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A z w sprawie budowy przejścia dla pieszych przez tory linii kolejowej nr 447 w mieście Pruszków;
2) pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie utworzenia rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. inwestycji na drogach publicznych powiatowych;
3) pismem Przedsiębiorstwa Usługowego Hetman Spółka z o. o. dotyczącym udzielenia pomocy i wsparcia w staraniach o zaprzestanie działań, uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej ww. przedsiębiorstwu, i udzielił odpowiedzi;
4) stanowiskiem Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

III. EDUKACJi i SPORTU

1. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres IV kwartału 2015 r.

2. Wyrażono zgodę na przykrycie balonem ciśnieniowym dwóch kortów tenisowych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

3. Pozytywnie zaopiniowano zmiany do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.

4. Przyznano nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

5. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:

1) pismem Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie  dofinansowania linii komunikacyjnej Nadarzyn-Pruszków;
2) pismem Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Pruszkowie informującym, iż od dnia 1 września br. Związek wznowił akcję protestacyjną i wszedł w spór zbiorowy z rządem.

IV. ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY

1. Postanowiono dokonać kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015-2016”, w środowiskowym domu samopomocy w Czubinie, prowadzonym przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do Nas”,.

2. Postanowiono dokonać kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015-2016”, w środowiskowym domu samopomocy w Brwinowie, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszkowie.

3. Postanowiono zawrzeć porozumienie z miastem stołecznym Warszawą w sprawie skierowania niepełnosprawnej mieszkanki dzielnicy Ursus m.st Warszawy do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na górce” w Brwinowie.

4. Postanowiono dokonać spłaty raty oraz odsetek za wrzesień 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie w dniu 26 marca 2015 r.

5. Upoważniono Panią Hannę Szymańską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do zawierania jednoosobowo w imieniu Powiatu Pruszkowskiego porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON oraz porozumień z gminami i innymi powiatami dot. kierowania osób ubiegających się o przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy.

6. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 8 do umowy nr 3/WTZ-P/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie.

7. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 13 do umowy nr 2/WTZ/2012 z dnia 28 kwietnia 2010 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Pruszkowskiego a Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do Nas” z siedzibą w Bramkach.

8. Zapoznano się z informacją dotyczącą kierunku działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakresie wytycznych do strategii rozwoju pieczy zastępczej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców.

V. GeodezjI i GospodarkI Nieruchomościami

1. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 122 o pow. 0,1600 ha i działki nr ew. 123 o pow. 0,0400 ha, z obrębu 11 – Podolszyn Nowy w gm. Raszyn 01 w gm. Raszyn.

2. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 76/1 o pow. 0,0061 ha z obrębu 11- Podolszyn Nowy w gm. Raszyn.

3. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 76/4 o pow. 2,1300 ha z obrębu 11 – Podolszyn Nowy w gm. Raszyn.

4. Wyrażono zgodę na wykup nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1327/2 o pow. 0,0059 ha z obrębu Michałowice Osiedle, gm. Michałowice, za kwotę 38 350 zł tj. 650 zł/m2.

5. Wyrażono zgodę właścicielską na usunięcie drzew z gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie nieruchomości położonej w Pruszkowie (ul. Armii Krajowej), oznaczonej jako działka nr ew. 469/1 obr. Pęcice, stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego.

6. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do wydzierżawienia, (dz. nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha, obr. Parzniew, gm. Brwinów).

7. Nie wyrażono zgody na wykonanie remontu elewacji od strony Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościuszki 36 w Pruszkowie.

8. Zaakceptowano wysokość odszkodowania ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego na rzecz Powiatu Pruszkowskiego za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 569/3 o pow. 0,0160 ha z obr. Wolica w gm. Nadarzyn przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy”, w wysokości 83 015,10 zł.

9. Ustalono i wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 12.150 zł (tj. 135 zł/m2) z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Willowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 208/1 z obrębu Falenty Nowe gm. Raszyn.

10. Zaakceptowano projekt pisma Zarządu Powiatu Pruszkowskiego kierowanego do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Powiatowi Pruszkowskiemu udziałów w nieruchomości – budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie, po obniżonej cenie, tj. za cenę 1 zł plus VAT.

VI. planowania przestrzenneGo

1. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy dla:

1) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 96/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Granicznej;
2) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 98/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Granicznej;
3) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 99/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;
4) Gminy Nadarzyn w postanowieniu 100/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – Al. Kasztanowej.

2. Przyjęto projekt postanowienia nr 97/15 uzgadniającego projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV.

3. Wyrażono zgodę na zmianę decyzji Burmistrza Miasta Piastowa nr 52W/08 z dnia 27.10.2008 r. o warunkach zabudowy (zmiana dotychczasowego numeru ewidencyjnego działki 275 na nowe numery ewidencyjne działek: 275/3, 275/4, 275/5, 275/6).

VII. KULTURY I PROMOCJI

1. Przyjęto projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz postanowiono skierować ww. projekt programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

3. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  dotyczącego organizacji Zlotu Drużyn Harcerskich im. Majki Krasowskiej ps. Kasztan.

5. Powołano komisję konkursową oceniającą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dotyczącego organizacji Zlotu Drużyn Harcerskich im. Majki Krasowskiej ps. Kasztan.

6. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  dotyczącego rekonstrukcji lub inscenizacji historycznych walk z okresu I lub II wojny światowej, prowadzonych na terenie powiatu pruszkowskiego lub powiatów ościennych.

VIII. INNE

1. Zapoznano się z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie Jakuba Kubackiego, w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy władzami Powiatu Pruszkowskiego a Powiatowym Lekarzem Weterynarii, w szczególności w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji zadań przez Inspekcję Weterynaryjną.

2. Omówiono propozycję zadań do realizacji w latach 2015-2016 przy wsparciu funduszy zewnętrznych.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w dniu 14 października 2015 r. zatrudnionych było 214 osób.

Liczba etatów – 207 i 2/3, w tym:

1) osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu);
2) osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;
3) osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 9;
4) osoby odbywające staż w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie – 4.

Na dzień 16 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 212 osób. Liczba etatów – 205 i 4/5.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst