Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 36/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 36/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 22 MARCA 2018 ROKU DO 16 KWIETNIA 2018 ROKU

247. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 MARCA 2018 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r (Uchwała nr 247/1814/2018).
 2. Postanowiono dokonać 30 marca 2018 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za miesiąc marzec 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 8 501,54 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 16 marca 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 247/1815/2018).
 3. Wyrażono zgodę na zmianę decyzji Wójta Gminy Michałowice nr 15/2004 z dnia 02.11.2004 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Pruszkowie na działce nr ew. 469, położonej we wsi Pęcice na terenie Gminy Michałowice, zmienioną decyzją nr 31/2006 z dnia 27.12.2006 r., decyzją nr 11/2007 z dnia 15.05.2007 r., decyzją nr 32/2007 z dnia 17.10.2007 r., decyzją nr 34/2011/L z dnia 27.10.2011 r., przedstawionej w piśmie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z dnia 12.03.2018 r. w sprawie WA.670.24.2018 (Uchwała nr 247/1816/2018).
 4. Powołano zespół do spraw Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2023 (Uchwała nr 247/1817/2018).
 5. Dokonano pozytywnej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie sprawozdania rocznego z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie (Uchwała nr 247/1818/2018).
 6. Dokonano pozytywnej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie, prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie sprawozdania rocznego z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie (Uchwała nr 247/1819/2018).
 7. Skierowano Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za 2017 rok pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018. DRUK NR BRZ – 480/18 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką PORR S.A. dotyczący udostępnienia przez Zarząd Powiatu drogi powiatowej nr 3102W (Al. Kasztanowej w Młochowie), którą prowadzony zostanie przewóz ładunków w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn. „Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do więzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy – Zadanie II Przeszkoda-Paszków” (Uchwała nr 247/1820/2018).
 10. Upoważniono Małgorzatę Kucharską – Sekretarza Powiatu Pruszkowskiego do składania łącznie z Członkiem Zarządu Powiatu oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 zł (Uchwała nr 247/1821/2018).
 11. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres II kwartału 2018 roku (Uchwała nr 247/1822/2018).
 12. Przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2017 rok i skierowano je pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej (Uchwała nr 247/1823/2018).
 13. Przyjęto stanowisko w sprawie uwag zgłoszonych w toku konsultacji programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017” (Uchwała nr 247/1824/2018).
 14. Skierowano Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2017 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

248. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29 MARCA 2018 ROKU

 1. Skierowano Sprawozdanie z Działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2017 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 248/1825/2018).
 3. Przedstawiono Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2017 rok (Uchwała nr 248/1826/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 5 do umowy nr rej. 431/B/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 248/1827/2018).
 5. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 18 100 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości, wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 320/3 o pow. 181 m2, obr. Żółwin Brwinów, uregulowanej w księdze wieczystej Nr […] (Uchwała nr 248/1828/2018).
 6. Powołano jako przedstawicieli Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w komisji inwentaryzacji, działającej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu orasz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania (Dz.U. Nr 13, poz. 114):
 • Krzysztofa Rymuzę – Wicestarostę Pruszkowskiego,
 • Mirosława Chmielewskiego – Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  (Uchwała nr 248/1829/2018).
 1. Ustalono podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (Uchwała nr 248/1830/2018).
 2. Ustalono zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. (Uchwała nr 248/1831/2018).
 3. Dokonano rozdziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu organizacji sporu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2018 roku (Uchwała nr 248/1832/2018).
 4. Skierowano dokument pt. Stan Bezpieczeństwa Powiatu Pruszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia przez Powiat Pruszkowski w 2018 r. dotacji celowej dla Gminy Nadarzyn na budowę tras rowerowych przy drogach powiatowych, przebiegających przez tę Gminę w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ (Uchwała nr 248/1833/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej przez Powiat Pruszkowski dla Gminy Michałowice na budowę tras rowerowych przy drogach powiatowych, przebiegających przez tę Gminę w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ (Uchwała nr 248/1834/2018).
 7. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Zmieniono brzmienie § 2 w Uchwale nr 247/1823/2018 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 i skierowano je pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 248/1835/2018).
 9. Wybrano oferty na realizację zadań publicznych i przyznano dotacje, po zapoznaniu się z protokołami trzech komisji konkursowych z dnia 12 marca 2018 r.
  z dnia 15 marca 2018 r. i z dnia 15 marca 2018 r. (Uchwała nr 248/1836/2018).

248A. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 04 KWIETNIA 2018 ROKU

 1. Powołano komisję przetargową w celu sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr ew. 434 o pow. 0,4575 ha z obr. 19 m. Pruszkowa, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą […] (Uchwała nr 248A/1837/2018).

249. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 05 KWIETNIA 2018 ROKU

 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo” w Piastowie, określony we wniosku Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21.03.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu) w sprawie znak: WA.0722.5.2018 (Uchwała nr 249/1838/2018).
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – część I, określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 27.03.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu) w sprawie znak: WA.0722.6.2018 (Uchwała nr 249/1839/2018).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 27.03.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu) w sprawie znak: WA.0722.7.2018 (Uchwała nr 249/1840/2018).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczący udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin – Radonice (Uchwała nr 249/1841/2018).
 5. Wyrażono z dniem 1 września 2018 roku, na wniosek Dyrektora, zgodę na kształcenie w zawodach: technik weterynarii 324 002, technik optyk 325 302, technik ortopeda 321 403 w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, ul. K. Namysłowskiego 11 (Uchwała nr 249/1842/2018).
 6. Skierowano Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

250. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 11 KWIETNIA 2018 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 250/1843/2018).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczący udostępnienia przez Zarząd części drogi powiatowej nr 3121W (ul. Sportowej w Raszynie, ul. Raszyńskiej w Rybiu i ul. Warszawskiej w Jaworowej i Dawidach) w celu realizacji przez Gminę inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn” (Uchwała nr 250/1844/2018).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczący udostępnienia przez Zarząd części drogi powiatowej nr 3145W (Al. Krakowskiej w Raszynie) w celu realizacji przez Gminę inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa zintegrowanych sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn” (Uchwała nr 250/1845/2018).
 7. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Ustalono z dniem 1 stycznia 2018 r. dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski (Uchwała nr 250/1846/2018).
 9. Zmieniono brzmienie załącznika do Uchwały Nr 247/1822/2018 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres II kwartału 2018 roku (Uchwała nr 250/1847/2018).
 10. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 11. Skierowano Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

251. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 16 KWIETNIA 2018 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej oraz projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie w sprawie zorganizowania w 2018 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Powiatu Pruszkowskiego i skierowano zał. nr 1 do ww. Uchwały Zarządu w postaci projektu Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 251/1848/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 13 kwietnia 2018 r. wynosi – 228.

Liczba etatów – 222 1/16 w tym:

 1. 10 osób – (7 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo);
 2. 3 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Ponadto, 1 osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:

Pobierz projekty Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego_Sprawozdania_cz.1

Pobierz projekty Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego_Sprawozdania_cz.2

Pobierz projekty Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego_Sprawozdania_cz.3

pobierz uchwały- 247 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 248 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 248A posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 249 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 250 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 251 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst