Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 10/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 sierpnia do 16 września 2015 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu zebrał się na 7 posiedzeniach, na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

I. BUDŻETU

1. Zmieniono uchwałę nr 45/491/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.
2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r., (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r. oraz 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.).
3. Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za I-sze półrocze 2015 r.
4. Przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za I-sze półrocze 2015 r.
5. Przyjęto informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego za I-sze półrocze 2015r.
6. Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 r. Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121.

II. INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do porozumienia Nr rej. 442/B/2014 z dnia 06.11.2014 r. z Gminą Brwinów dotyczącego budowy oświetlenia drogowego.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3111W (ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Żurawiej.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3110W w celu budowy oświetlenia drogowego.
4. Przyznano dotację z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej przy ul. Szerokiej w miejscowości Granica, gm. Michałowice, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.
5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3126W (ul. Wilsona w Brwinowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Konopnickiej.
6. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do porozumienia z ATUT PRUSZKÓW Sp. z o.o., AGRO-MAN Sp. z o.o. oraz Warszawskim Holdingiem Nieruchomości S.A. dotyczącego poszerzenia drogi powiatowej nr 3124W – ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w miejscowości Parzniew.
7. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczący przekazania Gminie Brwinów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 3111W w miejscowości Moszna-Parcela oraz częścią drogi powiatowej Nr 3112W w miejscowości Moszna-Wieś.
8. Zaakceptowano projekt umowy Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (nakładki)” w zakresie przebudowy wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie – konserwacja nawierzchni z Podwykonawcą robót branży drogowej.
9. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu nr 2 do umowy nr WI/22/2015 zawartej w dniu 8.06.2015 r. dotyczącej realizacji zadania pn. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ul. Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.
10. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu nr 1 do umowy nr WI/21/2015 zawartej w dniu 25.05.2015 r. dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ul. Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.
11. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi położonej w Parzniewie – dz. nr ew. 7 obr. Parzniew.
12. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi położonej w Domaniewie – dz. nr ew. 132/10 i 132/19 obr. Domaniew.
13. Wyrażono sprzeciw wobec rozważanej rezygnacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z budowy wiaduktu WD-1 nad trasą S7 i linią kolejową nr 8 w ciągu ul. Spornej.
14. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy nr WI/34/2015 dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych (nakładki)” w zakresie przebudowy wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie – konserwacja nawierzchni.
15. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa dróg nr 3111W i nr 3112W w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca – etap I” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
16. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 1502W w celu budowy oświetlenia drogowego.
17. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 4108W w celu budowy oświetlenia drogowego.
18. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 2 do umowy nr WI/7/2015 dotyczącej wykonania aktualizacji i przeprojektowania dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi Nr 3135W – ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi Nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie.
19. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. Rozbudowa ulicy Przejazdowej w Pruszkowie łączącej węzeł „Pruszków” Autostrady A2 z drogą wojewódzką nr 19 oraz z drogami wojewódzkimi nr 701 i nr 718 w ramach tworzonej tzw. „Południowo-Zachodniej Obwodnicy Miasta Pruszków-Etap II”.
20. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi położonej w Otrębusach (dot. ul. Malinowej – dz. nr ew. 1171 obr. Otrębusy).
21. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) pismem Mieszkańców Gminy Nadarzyn z dnia 11.08.2015 r. kierowanym do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zwierającym żądanie natychmiastowego zamknięcia sortowni śmieci o statusie RIPOK P.U. Hetman w Nadarzynie;
2) pismem Prezesa Zarządu P.U. Hetman Sp. z o.o. z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie działań mających zmniejszyć uciążliwość wynikającą z funkcjonowania sortowni śmieci w Nadarzynie;
3) odpowiedzią Marszałka Województwa Mazowieckiego na interpelację Pani Anny Krupki – Radnej Województwa Mazowieckiego – w sprawie budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w rejonie przejazdu autostradowego WD300;
4) pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z 18.08.2015 r. w sprawie propozycji podjęcia kolejnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz rozwoju komunikacji rowerowej i poparł zawartą w nim inicjatywę;
5) pismem Sekretarza Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 12.08.2015 r. w sprawie organizacji współpracy w zakresie inwentaryzacji tras rowerowych i poparł zawartą w nim inicjatywę;
6) na wniosek Starosty Pruszkowskiego – z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przekazującym do rozpatrzenia wniosek w zakresie sprawdzenia przez Starostę Pruszkowskiego przestrzegania przez firmę ARKAZEN warunków określonych w decyzji nr 232/2014 Starosty Pruszkowskiego z dnia 9.04.2014, znak WŚ.12.2014.AO, zezwalającej na zbieranie odpadów, w szczególności miejsca zbierania i magazynowania odpadów;
7) na wniosek Starosty Pruszkowskiego – z treścią zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Pruszkowskiego z dnia 01.07.2014 r. nr 473/2014 w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów wydanej Przedsiębiorstwu Usługowemu Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części obejmującej zezwolenie na zbieranie odpadów.

III. EDUKACJI I SPORTU

1. Pozytywnie zaopiniowano aneks do umowy partnerskiej „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w partnerstwie i zaopiniowania umowy partnerskiej.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Miejskim Klubem Sportowym ZNICZ o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski a MKS ZNICZ.
3. Dokonano nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.
4. Powierzono Pani Katarzynie Gilewskiej pełnienie obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie oraz przyznano dodatek funkcyjny i motywacyjny.
5. Powierzono Pani Iwonie Pych stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.
6. Przyznano dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.
7. Upoważniono dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie do składania oświadczeń woli z zakresu bieżącej działalności powiatu w sprawach dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej.
8. Powierzono Pani Ewie Król stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
9. Przyznano dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
10. Upoważniono dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. im. Tomasza Zana w Pruszkowie do składania oświadczeń woli z zakresu bieżącej działalności powiatu w sprawach dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej.
11. Pozytywnie zaopiniowano aneks do umowy partnerskiej „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
12. Zaakceptowano, z uwagami, raport o stanie sportu w Powiecie Pruszkowskim.
(W posiedzeniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego uczestniczyła Pani Mirosława Śliwińska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Pruszkowskiego).
13. Wyrażono zgodę na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie w roku szkolnym 2015/2016.
14. Wyrażono zgodę na uruchomienie oddziału klasy pierwszej Technikum Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie.

IV. ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym, prowadzonym na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. Pozytywnie zaopiniowano projektu porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Mińskiego.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Przasnyskiego.
4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Przasnyskiego.
5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Przasnyskiego.
6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka, pochodzącego z terenu Powiat Pruszkowskiego do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, warunków jego pobytu oraz wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie w I kwartale 2015 r.
7. Dokonano wyboru oferty Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „SZLAKIEM TĘCZY” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji finansowej, pt. „Organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu”.
8. Upoważniono panią Hannę Szymańską, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do zawierania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego niektórych porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz wysokości wydatków.
9. Upoważniono panią Hannę Szymańską, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do kierowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
10. Upoważniono panią Hannę Szymańską do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w zakresie spraw dotyczących PCPR w Pruszkowie.
11. Postanowiono dokonać spłaty raty oraz odsetek za sierpień 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie w dniu 26 marca 2015 r.
12. Pozytywnie zaopiniowano aneks Nr 1 do porozumienia w sprawie określenia zasad funkcjonowania i finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim orzekającego niepełnosprawności osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu Pruszkowskiego.
13. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do składnia oświadczeń woli w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
14. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dot. wystąpień o środki finansowe do PFRON, dysponowania środkami otrzymanymi z PFRON, akceptowania sprawozdań dot. rozliczeń z wydatkowanych środków PFRON.
15. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
16. Zmieniono Uchwałę nr 39/415/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
17. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia o skierowaniu dwóch niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do środowiskowego domu samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
18. Zatwierdzono półroczny plan kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
19. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.08.2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Powiatu Pruszkowskiego;
2) pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającym środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w wysokości 150,0 tys. zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zadań określonych w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

V. GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Postanowiono prowadzić dalsze negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną po poszerzenie drogi powiatowej ul. Willowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr ew. 208/1, o pow. 0,0090 ha, z obrębu Falenty Nowe.
2. Nie wyrażono zgody na przedłużenie do dnia 31.08.2015 r. terminu do ocieplenia ściany budynku przy ul. Kościuszki 36 w Pruszkowie.
3. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 22/29 o pow. 0,0445 ha, z obrębu 10 – Nowe Grocholice w gm. Raszyn.
4. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 642/5 o pow. 0,0082 ha i działki nr ew. 642/4 o pow. 0,7261 ha, z obrębu 13 – Raszyn 01 w gm. Raszyn.
5. Postanowiono wystąpić do Burmistrza Miasta Piastowa o przekazanie w formie darowizny, na cel publiczny, szesnastu działek drogowych położonych w pasie drogi powiatowej oraz działki nr 315 z obr. 3 m. Piastowa.
6. Postanowiono wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o powiększenie odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczoną jako działka nr ew. 569/3 o pow. 0,0160 ha z obr. Wolica w gm. Nadarzyn, która stała się własnością Skarbu Państwa – GDDKiA, w związku ze zgłoszeniem gotowości wydania nieruchomości w terminie, o którym mowa w art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.).
7. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 77/8 o pow. 0,1227 ha, z obrębu 13 – Raszyn 01 w gm. Raszyn.
8. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 77/9 o pow. 0,0262 ha, z obrębu 13 – Raszyn 01 w gm. Raszyn.
9. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 77/11 o pow. 0,0325 ha, z obrębu 13 – Raszyn 01 w gm. Raszyn.
10. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 77/12 o pow. 0,0262 ha, z obrębu 13 – Raszyn 01 w gm. Raszyn.
11. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) decyzją Burmistrza Gminy Brwinów Nr 28.2011.2015 z dnia 16.06.2015 r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 598 we wsi Żółwin, gm. Brwinów;
2) decyzją Nr 69/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19.08.2015 r. zatwierdzającą z urzędu projekt podziału nieruchomości położonych w miejscowości Pruszków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 75/4, nr ew. 75/5 i nr ew. 75/6 z obrębu 12 m. Pruszków;
3) pismem Fundacji Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” w Raszynie-Rybie z dn. 26.08.2015 r., informującym o wyborze miasta Skierniewice na budowę Europejskiego Centrum Ortopedii Dziecięcej i jednoczesnej rezygnacji z lokalizacji tej budowy w miejscowości Pszczelin.

VI. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Przyjęto projekt postanowienia nr 87/15 uzgadniającego projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele – etap I, wraz z uwagami.
2. Przyjęto projekt postanowienia nr 88/15 uzgadniającego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar II, wraz z uwagami.
3. Przyjęto projekt postanowienia nr 91/15 odmawiającego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „ Centrum” w Pruszkowie.
4. Przyjęto projekt postanowienia nr 95/15 uzgadniającego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – Obszar I.
5. Przyjęto projekt postanowienia nr 94/15 odmawiającego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie – Obszar III.
6. Wyrażono zgodę na uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
1) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 86/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Pęcickiej;
2) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 92/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej
7. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 84/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
2) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 85/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
3) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 89/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Pęcickiej;
4) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 93/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
8. Nie wyrażono zgody na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 90/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Komorowskiej.

VII. BEZPIECZEŃSTWA

1. Wyrażono zgodę na zakup, przez Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi ze środków finansowych zaoszczędzonych w ramach współfinansowania zakupu radiowozu oznakowanego.

VIII. KULTURY I PROMOCJI

1. Postanowiono przeznaczyć środki finansowe na ufundowanie tablic pamiątkowych dedykowanych dwóm ofiarom mordu dokonanego przez sowieckie NKWD w 1940 r. na uroczystość posadowienia tablic, połączonej z apelem poległych i posadzeniem Dębów Pamięci, organizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn.
2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dotyczącego rekonstrukcji lub inscenizacji walk historycznych z okresu I i II wojny światowej, prowadzonych na terenie powiatu pruszkowskiego lub powiatów ościennych.
3. Powołano komisję konkursową, oceniającą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dotyczącego rekonstrukcji lub inscenizacji historycznych walk z okresu I i II wojny światowej, prowadzonych na terenie powiatu pruszkowskiego lub powiatów ościennych.
4. Zaakceptowano plan imprez i wydarzeń organizowanych, współorganizowanych i obsługiwanych przez Wydział Kultury i Promocji.
5. Wyrażono zgodę na wydelegowanie dwóch osób tj. p. Małgorzaty Kucharskiej – Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu oraz p. Agnieszki Kuruliszwili – Rzecznika Prasowego do reprezentowania Zarządu do kontaktów w sprawach związanych z przygotowywaniem Światowych Dni Młodzieży 2016 roku na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w dniu 16 września 2015 r. zatrudnionych było 212 osób.
Liczba etatów – 205 i 4/5, w tym:
1) osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu);
2) osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 9;
3) osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 10;
4) osoby odbywające staż w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie – 4.

Na dzień 11 sierpnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 216 osób. Liczba etatów – 209 i 2/3.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst