Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 35/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 35/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 15 LUTEGO 2018 ROKU DO 19 MARCA 2018 ROKU

 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 15 LUTEGO 2018 ROKU
 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Piastowa „S. Noakowskiego”, określonego we wniosku Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 06.02.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) w sprawie znak: WA.0722.3.2018 (Uchwała nr 238/1780/2018)
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa windy w przychodni przy ul. Drzymały 19/21”, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie Uchwałę nr 238/1781/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką Gerda Sp. z o.o. dotyczący użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3115W (ul. Sokołowska w Sokołowie) w celu wykonania projektu przebudowy ww. drogi (Uchwała nr 238/1782/2018).
 4. Upoważniono pana Andrzeja Leszczyńskiego do dokonywania wpisów w książkach dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 238/1783/2018).
 5. Wyrażono zgodę na kształcenie z dniem 1 września 2018 roku w zawodzie technik energetyk 311 307 w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26 (Uchwała nr 238/1784/2018)
 6. Zlecono Fundacji „Pod Wspólnym Dachem” realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Powrót płodności po porodzie” w okresie od 1 marca 2018 r. do 25 maja 2018 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert (Uchwała nr 238/1785/2018).
 7. Zlecono Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Szlakiem Tęczy” w partnerstwie z Fundacją Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – Spotkanie dwóch światów” w okresie od 1 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert ( Uchwała nr 238/1786/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy o nieodpłatnym użyczeniu składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 238/1787/2018).
 9. Postanowiono o przeprowadzeniu postepowania w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Skoda Octavia o numerze rejestracyjnym WPR 79 K2, stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego, będącego na stanie ewidencyjnym Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Uchwała nr 238/1788/2018).
 10. Upoważniono Pana Roberta Radziwonkę – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pruszkowskim (III), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Uchwała nr 238/1789/2018).
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 LUTEGO 2018 ROKU
 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018. DRUK NR BRZ – 462/2018, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 LUTEGO 2018 ROKU
 1. Zaakceptowano Autopoprawkę projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018, celem sformalizowania adekwatnych przesunięć finansowych w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w trakcie marcowej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2017 r., pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Postanowiono dokonać spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za luty 2018 r. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 16 lutego 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r (Uchwała nr 240/1790/2018).
 4. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do wynajęcia (Uchwała nr 240/1791/2018).
 5. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta i Gminy Brwinów, obejmującego obszar nr 7, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów z dnia 07.02.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu w sprawie znak: WA.0722.4.2018) (Uchwała nr 240/1792/2018).
 6. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 (Uchwała nr 240/1793/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt programu ochrony środowiska dla Gminy Nadarzyn do roku 2020 (Uchwała nr 240/1794/2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 2841W (ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych) i nr 3122W (ul. Długa w Ładach) w celu realizacji przez Gminę rozbudowy Miklaszewskiego (Uchwała nr 240/1795/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie szczegółowych warunków modyfikacji układu komunikacyjnego w rejonie zjazdu z ul. B. Prusa w Pruszkowie (Uchwała nr 240/1796/2018).
 10. Dokonano zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Uchwała nr 240/1797/2018).
 11. Przyjęto sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017” (Uchwała nr 240/1798/2018).

241. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 LUTEGO 2018 ROKU

 1. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Uchwała nr 241/1799/2018).
 2. Pozytywne zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim” (Uchwała nr 241/1800/2018).
 3. Sprostowano oczywisty błąd pisarski w Uchwale nr 240/1797/2018 (Uchwała nr 241/1801/2018).

242. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 5 MARCA 2018 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r (Uchwała nr 242/1802/2018).

243. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 8 MARCA 2018 ROKU

 1. Zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie” (Uchwała nr 243/1803/2018).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Powołano komisje konkursowe opiniujące oferty na realizację zadań publicznych w 2018 r. (Uchwała nr 243/1804/2018).
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski ( Uchwała nr 243/1805/2018).
 6. Upoważniono do składania oświadczeń woli, w związku z przyznawaniem dofinansowania
  na doskonalenie zawodowe nauczycieli, Panią Małgorzatę Kucharską – Sekretarza Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 243/1806/2018).
 7. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego, wraz z autopoprawką polegającą na tym, że w §1 za kryterium opisane w ust. 1 przyznane zostaną 2 pkt, a za kryterium opisane w ust. 2 – 3 pkt., pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

244. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 12 MARCA 2018 ROKU

 1. Dokonano zmian w planie wydatków Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 244/1807/2018).

245. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 15 MARCA 2018 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. (Uchwała nr 245/1808/2018).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieograniczony, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 166/6, nr ew. 211/1 z obrębu Sokołów gm. Michałowice oraz nr ew. 351/3 z obrębu Pęcice gm. Michałowice, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Pruszkowie (Uchwała nr 245/1809/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 2 do umowy Nr rej. 306/B/2017 z dnia 05.08.2017 ze Spółką CH JANKI Sp. z o. o. ( Uchwała nr 245/1810/2018).
 8. Upoważniono Pana Andrzeja Leszczyńskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawach związanych z uzyskiwaniem stosownych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów na działkach stanowiących własność Powiatu pruszkowskiego lub będących w użytkowaniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 245/1811/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert (Uchwała nr 245/1812/2018).

246. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 MARCA 2018 ROKU

 1. Dokonano zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Uchwała nr 246/1813/2018).
 2. Przyjęto Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018 i skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 12 marca 2018 r. wynosi – 224

Liczba etatów – 218 1/16w tym:

 1. 10 osób – (7 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 3 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Ponadto 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywają w Starostwie staż pracy.

Poniżej przedstawiamy skany podjętych uchwał:

pobierz projekty Uchwał Rady skierowane przez Zarząd

pobierz uchwały- 238 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 239 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 240 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 241 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 242 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 243 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 244 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 245 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 246 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst