Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszamy na XLIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się
27 marca 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30
(sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Ślubowanie Radnego Michała Walewskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-479/18/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BRZ-480/18/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w spawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2017 r. /BRZ-481/18/.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BRZ-482/18/.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 /BRZ-483/18/.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w spawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia /BRZ-484/18/.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na czas nieoznaczony /BRZ-485/18/.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 166/6, nr ew. 211/1 z obrębu Sokołów gm. Michałowice oraz nr ew. 351/3 z obrębu Pęcice gm. Michałowice /BRZ-486/18/.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-490/18/.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-491/18/.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-492/18/.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-493/18/.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-494/18/.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa Rady Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-495/18/.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-496/18/.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-497/18/.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-498/18/.
 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BRZ-499/18/.
 25. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2017 /BRZ-488/18/.
 26. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2017 /BRZ-489/18/.
 27. Informacja Nr 35/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 15 lutego 2018 roku do 19 marca 2018 roku /BRZ-487/18/.
 28. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 30. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady: pobierz

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst