Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 9/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu, Samorząd

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego od 18 czerwca do 11 sierpnia 2015 r.

Zarząd Powiatu zebrał się na 7 posiedzeniach, na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

I. BUDŻETU

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r., (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.).

II. INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Przyznano dotację z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Wiejskiej, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

2. Przyznano dotację z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Borkowej, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Miasto Pruszków dotyczącej współpracy przy realizacji zadania pn. „Wykonanie zmiany organizacji ruchu wraz z przebudową związaną ze zwiększeniem ilości miejsc postojowych na ul. Drzymały i al. Niepodległości w Pruszkowie”.

4. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu nr 1 do umowy nr WI/7/2015 zawartej w dniu 30.03.2015 r. dotyczącej realizacji zadania pn. „Wykonanie aktualizacji i przeprojektowania dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi Nr 3135W – ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi Nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie”.

5. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczące przekazania Powiatowi Pruszkowskiemu zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3115W ul. Brzozową w Pruszkowie/ Nowej Wsi, w celu wykonania sygnalizacji świetlnej.

6. Udzielono pełnomocnictwa Pani Annie Chudzickiej do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii koniecznych do wykonania projektu technicznego przebudowy drogi Nr 3135W – ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi Nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie.

7. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie miejscowości Walendów i Kajetany, (Walendów – dz. nr ew. 143/7, Kajetany – dz. nr ew. 172/8, 173/19).

8. Na wniosek Burmistrza Miasta Piastowa wyrażono zgodę na wykonanie sygnalizacji świetlnej, w ramach planowanej przebudowy skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Bohaterów Wolności w Piastowie, w pobliżu istniejącego przejścia dla pieszych.

9. Zapoznano się z informacją Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska dot. budowy kanału deszczowego w ul. Długiej w Pruszkowie pomiędzy ulicami Reymonta i Słowackiego i wyrażono zgodę na wykonanie badań geotechnicznych gruntu oraz na wstrzymanie wykonania nakładki przez MPWiK na całej szerokości drogi, pod warunkiem jej wykonania w innym, uzgodnionym z Zarządem Powiatu terminie.

10. Udzielono pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Brzozowskiemu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o pozwolenia, uzgodnienia i opinie konieczne do wykonania dokumentacji projektowej i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 310316W ul. Brzozowa i dróg powiatowych Nr 2845W i Nr 2860W w miejscowości Walendów, gm. Nadarzyn.

11. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do umowy WI/22/2015 dotyczącej realizacji zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ul. Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie”.

12. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu nr 1 do umowy nr WI/28/2015 zawartej 1.07.2015 r. dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie” – wykonanie dokumentacji uzupełniającej.

13. Zaakceptowano propozycję odpowiedzi na pismo Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie konieczności przebudowy odcinka ul. Piłsudskiego w rejonie nowo wybudowanego przedszkola.

14. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Nadarzyn dotyczący budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020.

15. Pozytywnie zaopiniowano projektu umowy z Gminą Brwinów o zasadach przekazania oraz rozliczenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg nr 3111W i nr 3112W w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca”.

III. EDUKACJI I SPORTU

1. Zmieniono uchwałę w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres II kwartału 2015 roku.

2. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres III kwartału 2015 roku.

3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy stażowej w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

4. Powołano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5. Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

6. Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

7. Pozytywnie zaopiniowano regulamin dofinansowania i rozliczania odpłatności za obiady dla uczniów Gimnazjum Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

8. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Miejskim Klubem Sportowym ZNICZ o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, którego organem prowadzącym jest Powiat a MKS ZNICZ.

9. Postanowiono przyznać nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

10. Zmieniono uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

11. Zmieniono uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

12. Nie zlecono realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. „Integracyjny Piknik Olimpijski”.

13. Wyrażono zgodę na uruchomienie dodatkowego oddziału klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

14. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie świadczenia usług przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „TOP” w roku szkolnym 2015/2016.

15. Przyjęto stanowisko Zarządu Powiatu Pruszkowskiego dotyczące Innowacyjnego Programu Nauczania Matematyki Geo-Gebra.

16. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

17. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

IV. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Przyjęto sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie za rok 2014 i dokonano pozytywnej oceny jego działalności.

2. Przyjęto sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie za rok 2014 i dokonano pozytywnej oceny jego działalności.

3. Zmieniono uchwałę Nr 29/341/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

4. Postanowiono przeprowadzić kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

5. Wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony dzień spędzony z Rodziną”, ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

6. Zaakceptowano treść ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

7. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie dotyczące funkcjonowania i finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim orzekającego o niepełnosprawności osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu pruszkowskiego.

8. Uznano za celowe realizowanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „II Wakacyjne warsztaty terapeutyczne”.

9. Zapoznano się z informacją PCPR w Pruszkowie dotyczącą programu „Senior-WIGOR” i postanowiono nie występować do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z projektem w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

10. Postanowiono o spłacie raty oraz odsetek za czerwiec 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie w dniu 26 marca 2015 roku.

11. Pozytywnie zaopiniowano treść porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno, prowadzonym przez Powiat Garwoliński.

12. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 3 do porozumienia nr IV.53-PCPR/2012 zawartego w dniu 31 lipca 2012 r. z Powiatem Krośnieńskim w sprawie zmiany średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym.

13. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu do umowy o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie.

14. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu do umowy o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie.

15. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „ZDROWE WAKACJE Rytro 2015”.

16. Pozytywnie zaopiniowano treść Porozumienia nr 2/2015 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

17. Pozytywnie zaopiniowano treść porozumienia w sprawie przyjęcia dzieci pochodzących z Powiatu Bielskiego do rodziny zastępczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warunków ich pobytu oraz wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie.

18. Wyrażono zgodę na utworzenie punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego w budynku przychodni w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21, III p.

19. Ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

20. Powołano komisję konkursową oceniającą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

21. Zapoznano się z informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącą możliwości utworzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

22. Postanowiono podtrzymać stanowisko zawarte w Informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku Nr 2/BA/2015 o dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych występujących w miejscu zamieszkania, wyrażając zgodę na udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w kwocie 5 943,00 zł.

23. Pozytywnie zaopiniowano treść porozumienia w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej na zlecenia miasta Łódź.

24. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „II Wakacyjne warsztaty terapeutyczne”.

25. Zapoznano się z informacją otrzymaną od Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej SPZ ZOZ w Pruszkowie.

26. Zapoznano się z informacją otrzymaną od Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie dotyczącą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

27. Zapoznano się z notatką Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie dotyczącą sporu zbiorowego z Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

28. Zapoznano się z informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie wolnych powierzchni w SPZ ZOZ w Pruszkowie, przygotowanych do wynajmu.

29. Zapoznano się z informacją Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie w sprawie zorganizowania Dziennego Domu Pobytu (w ramach programu Senior-Wigor) w wolnych pomieszczeniach ZOL-u.

30. Zapoznano się z informacją Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie dotyczącą podziału kompetencji w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Pruszkowie a Szpitalem Kolejowym im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.

31. Pozytywnie zaopiniowano zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

32. Wprowadzono procedurę zwrotu kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub rodzinny dom dziecka.

33. Postanowiono o spłacie raty oraz odsetek za lipiec 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie w dniu 26 marca 2015 roku.

V. GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Postanowiono prowadzić dalsze negocjacje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr ew. 82/15 o pow. 54 m2 i nr ew. 82/19 o pow. 7 m2 wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej – ul. Kasztanowej w Żółwinie.

2. Wyrażono zgodę na ustalenie odszkodowania w wysokości 350 zł/m2 za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 586/4 o pow. 0,0228 ha obr. 02, m. Piastów. Do czasu rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji poszerzenia drogi postanowiono zaproponować byłemu właścicielowi nieruchomości użytkowanie odpłatne ww. nieruchomości w formie dzierżawy 10 zł/m2 miesięcznie (netto) z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą na ww. działce bądź wydanie nieruchomości.

3. Zapoznano się z pismem Prezesa SKO w Warszawie w sprawie braku przesłanek dających podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Michałowice z dnia 31.08.2010 r. Nr 808/2010 zatwierdzającej podział części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr ew. 12/31 obr. Pęcice Małe, gm. Michałowice.

4. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 411/21 o pow. 0,0176 ha z obrębu 09 w Pruszkowie.

5. Wyrażono zgodę i zaakceptowano treść umowy użyczenia współwłaścicielom nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 36 pasa gruntu o pow. 0,6 m2.

6. Wyrażono zgodę i zaakceptowano treści umowy użyczenia współwłaścicielom nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 36 pasa gruntu o pow. 24 m2.

7. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 22/30 o pow. 0,1098 ha z obrębu 10 – Nowe Grocholice w gm. Raszyn.

8. Postanowiono dokonać podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 552 w obrębie Komorów Wieś, gm. Michałowice, w celu rozwiązania kwestii zajęcia pod drogę publiczną powiatową części ww. nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym SGGW w Warszawie.

9. Nie wyrażono zgody na wykorzystanie przez Centrum Doradztwa Rolniczego słupów posadowionych na nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej, stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego.

10. Wyrażono zgodę na zmianę decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 16/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

11. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 77/10 o pow. 0,0261 ha z obrębu 13 – Raszyn 01w gm. Raszyn.

12. Ustalono stawki jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za udostępnienie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego.

13. Postanowiono prowadzić dalsze negocjacje w sprawie wykupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1327/2 o pow. 0,0059 ha z obrębu Michałowice Osiedle, gm. Michałowice.

14. Postanowiono zakończyć negocjacje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr ew. 82/15 o pow. 54 m2 i nr ew. 82/19 o pow. 7 m2 wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej – ul. Kasztanowej w Żółwinie, nie wyrażając zgody na wysokość odszkodowania zaproponowanego przez poprzedniego właściciela nieruchomości.

15. Nie wyrażono zgody na obciążenie nieruchomości powiatowych (dz. nr ew. 299/24 i 299/26 w Brwinowie) służebnością przejazdu.

16. Wyrażono zgodę na udostępnienie działek o nr ew. 60/54 i 60/55, położonych w obr. 18 m. Brwinowa, w celu zapewnienia przedsiębiorstwu Abrava Sp. z o.o. IGP SKA dostępu do drogi publicznej.

17. Wyrażono zgodę na ponowne podjęcie rozmów z Gminą Brwinów w sprawie przejęcia przez gminę dróg wewnętrznych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego położonej w obr. 18 m. Brwinowa.

VI. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Przyjęto projekt postanowienia nr 61/15 uzgadniający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I, wraz z uwagami.

2. Przyjęto projekt postanowienia nr 64/15 uzgadniający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Młynarskiej, wraz z uwagami.

3. Przyjęto projekt postanowienia nr 65/15 uzgadniający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – rejon ul. Kasztanowej, wraz z uwagą.

4. Wyrażono zgodę na uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

1) Miasta Piastowa w postanowieniu nr 57/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;

2) Miasta Piastowa w postanowieniu nr 58/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;

3) Miasta Piastowa w postanowieniu nr 59/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;

4) Gminy Brwinów w postanowieniu nr 60/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Powstańców Warszawy;

5) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 62/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;

6) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 63/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Powstańców Warszawy;

7) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 77/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;

8) Miasta Piastowa w postanowieniu nr 79/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;

9) Miasta Piastowa w postanowieniu nr 80/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. J. Tuwima;

10) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 81/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do dróg powiatowych – ul. Warsztatowej i ul. Długiej;

11) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 83/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Pruszkowskiej.

5. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy dla:

1) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 66/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Granicznej;

2) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 68/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Brzozowej;

3) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 69/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Komorowskiej;

4) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 70/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Pruszkowskiej;

5) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 71/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Pruszkowskiej;

6) Gminy Nadarzyn w postanowieniu nr 72/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Pruszkowskiej;

7) Gminy Brwinów w postanowieniu nr 73/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Powstańców Warszawy;

8) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 74/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;

9) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 75/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;

10) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 76/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;

11) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 78/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Pruszkowskiej;

12) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 82/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej.

6. Nie wyrażono zgody na uzgodnienie warunków zabudowy dla:

1) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 67/15, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Brzozowej.

7. Wyrażono zgodę na umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy przedstawionych we wniosku Wójta Gminy Michałowice z dnia 21.07.2015 r. (teren inwestycji nie przylega do drogi powiatowej).

VII. BEZPIECZEŃSTWA

1. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej zakupu samochodu.

2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Stołecznym Policji w sprawie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

VIII. INNE

1. Udzielono upoważnienia Panu Robertowi Radziwonce – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zapoznano się z wystąpieniem pokontrolnym Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. kontroli planowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie.

3. Zmieniono uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do podpisywania faktur i rachunków.

4. Dokonano wyboru projektu złożonego w postępowaniu ofertowym na wykonanie znaku graficznego (logo) Powiatu Pruszkowskiego oraz opracowanie księgi znaku.

5. Wyrażono zgodę na zainstalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, związanych z świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez TMobile na rzecz CEPIK, na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego.

6. Upoważniono Panią Ewę Rędzikowską do podpisywania dokumentów finansowych.

7. Dokonano likwidacji pojazdu marki VOLVO o numerze rejestracyjnym WZ 0384L (VIN: YV1VW1822WF174581), rok produkcji 1997, przez przekazanie do stacji demontażu.

8. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014.

9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Grupą WPR Media Sp. z o.o. dotyczącej zamieszczania materiałów informacyjno-promocyjnych.

10. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Agencją Profil dotyczącej zamieszczania materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach „Głosu Pruszkowa”.

11. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Kurierem Południowym dotyczącej zamieszczania materiałów informacyjno-promocyjnych na łamach gazety.

12. Upoważniono Pana Marcina Mauera do podpisywania tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego.

13. Wyrażono zgodę na zawieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa słupa linii napowietrznej SN-15KV oraz linii kablowej SN-15 kV przy ul. Dworcowej, Przejazdowej, Szarych Szeregów i Jana Styki na dz. nr ew. 27/2, 714 obr. 05 oraz na dz. nr ew. 79, 1, 89/8 obr. 06 w Piastowie”.

14. Wyrażono zgodę na rozłożenie na raty spłaty całości należności przysługującej Powiatowi Pruszkowskiemu, wynikającej z decyzji Starosty Pruszkowskiego znak WK.7135.3.2014 z dnia 02.06.2014 r.

15. Uchylono uchwałę Nr 111/2083/2012r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania tytułów egzekucyjnych należności pieniężnych.

16. Upoważniono Panią Bronisławę Sokołowską – Skarbnika Powiatu do podpisywania tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego.

17. Uchylono uchwałę Nr 1/5/2010r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Pani Wiesławy Topolskiej do podpisywania dokumentów finansowych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst