Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 34/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 34/2018 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 12 GRUDNIA 2017 ROKU DO 08 LUTEGO 2018 ROKU

225. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 12 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowai modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 225/1726/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Wojewodą Mazowieckim dotyczący przekazania Powiatowi Pruszkowskiemu dotacji na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja infrastruktury AOS, POZ (NiSOZ) oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, dla zapewnienia wymogów opieki koordynowanej oraz dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Uchwała nr 225/1727/2017).

226. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Nadano brzmienie katalogowi umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiącemu załącznik do uchwały nr 154/1320/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (Uchwała nr 226/1728/2017).
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego między ulicami: 3 Maja, Ciechanowską i Poznańską, określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22.11.2017 r. w sprawie znak: WA.6702.22.2017 (Uchwała nr 226/1729/2017).
 3. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu do umowy nr rej. 368/B/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Ku samodzielności” (Uchwała nr 226/1730/2017).
 4. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres I kwartału 2018 roku (Uchwała nr 226/1731/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 3 do umowy nr rej. 539/B/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Brwinów, Gminą Michałowice oraz Gminą Nadarzyn, na rzecz realizacji projektu budowy Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014-2020 (RPO WM 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Uchwała nr 226/1732/2017).
 6. Udzielono pełnomocnictwa pani Monice Tołyż, pani Katarzynie Szwech – Piotrowskiej i pani Katarzynie Zgondek, pracownikom Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do jednoosobowego odbioru w imieniu Powiatu Pruszkowskiego postanowień w sprawach o orzeczenie przepadku pojazdów na jego rzecz (Uchwała nr 226/1733/2017).

227. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BRZ – 437/17, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018, DRUK NR BRZ – 438/17, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych przypadających Powiatowi Pruszkowskiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

227A. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 227A/1734/2017).

228. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU21 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 228/1735/2017).
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Falenty w gminie Raszyn – rejon oczyszczalni ścieków, określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 24.11.2017 r. w sprawie znak: WA.6702.23.2017 (Uchwała nr 228/1736/2017).
 3. Zaakceptowano treść umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Czubinie, gm. Brwinów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr ew. 59 o pow. 1,1 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą Nr WA1P/00049915/9 (Uchwała nr 228/1737/2017).
 4. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 28 509 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięć złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości, wydzielonej pod poszerzenie drogi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 611/59 o pow. 221 m2, obr. Wolica Nadarzyn, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1P/00087634/3 i zaakceptowano projekt protokołu uzgodnień oraz wydania nieruchomości, który będzie stanowił podstawę wypłaty odszkodowania (Uchwała nr 228/1738/2017).
 5. Postanowiono dokonać 28 grudnia 2017 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za miesiąc grudzień 2017 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 9 374,05 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 15 grudnia 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 228/1739/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie z Powiatem Grodziskim w sprawie powierzenia z dniem 1 stycznia 2018 roku Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 228/1740/2017).
 7. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w sprawie najmu lokali użytkowych zlokalizowanych w Przychodni Rejonowej w Pruszkowie przy ulicy Drzymały 19/21, przeznaczonych na cele związane z prowadzeniem działalności komisji orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 228/1741/2017).
 8. Zlecono Fundacji „Toto Animo” z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zima 2018” w okresie od 20 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. (Uchwała nr 228/1742/2017).

229. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 229/1743/2017).
 2. Uchylono Uchwały Nr 185/1482/2017 i Nr 185/1483/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy (Uchwała nr 229/1744/2017).
 3. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 13 do umowy nr 3/WTZ-P/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie (Uchwała nr 229/1745/2017).
 4. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 17 do umowy nr 2/WTZ-P/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie (Uchwała nr 229/1746/2017).

230. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 230/1747/2017).
 2. Powołano komisję do odbioru końcowego robót, związanych z realizacją zadania „Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana przy ul. Daszyńskiego 6” (Uchwała nr 230/1748/2017).

231. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 04 STYCZNIA 2018 ROKU

 1. Ustalono katalog umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (Uchwała nr 231/1749/2018).
 2. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego do zaciągania zobowiązań:
  1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów, zobowiązań określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego;
  2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (Uchwała nr 231/1750/2018).
 3. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
  w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego”, ogłoszony na podstawie uchwały nr 224/1719/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018 – 2020” (Uchwała nr 231/1751/2018).
 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018 – 2020” (Uchwała nr 231/1752/2018).
 5. Powołano Komisję Konkursową, opiniującą oferty na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego”, złożone w ramach otwartego konkursu (Uchwała nr 231/1753/2018).
 6. Wprowadzono zmiany brzmienia załącznika do Uchwały nr 224/1718/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” na lata 2018 – 2020 (Uchwała nr 231/1754/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 4 do umowy nr rej. 431/B/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 231/1755/2018).

232. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2018 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 109/1 oraz nr ew. 115/1 z obrębu Strzeniówka gm. Nadarzyn, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Zatwierdzono diagnozy edukacyjne, powstałe na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.0 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), dotyczące następujących szkół, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski:
  1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie;
  2) Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie;
  3) Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie (Uchwała nr 232/1756/2018).

233. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 STYCZNIA 2018 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi składającej się z działek nr ew. 19/1, 20/3, 20/5, 22/1, 23/1, 40/1, 40/5, 41/3, 54/14, 54/16, 54/18, 73/1 obręb Domaniew (Uchwała nr 233/1757/2018).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ul. Wolności w Parzniewie, składającej się z działek nr ew. 90/21, 90/36, 90/56, 91/29 obręb Parzniew (Uchwała nr 233/1758/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017 – 2030 (Uchwała nr 233/1759/2018).

234. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 STYCZNIA 2018 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwiązywania Problemów Osób ze Spektrum Autyzmu,
  pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Postanowiono dokonać 31 stycznia 2018 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez SPZ ZOZ w Pruszkowie za miesiąc styczeń 2018 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 10 205,35 zł, określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 19 stycznia 2018 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 234/1760/2018).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie” z przeznaczeniem na zakup 20 kompletów łóżek szpitalnych dla Oddziału Chirurgicznego, zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 234/1761/2018).
 4. Ogłoszono trzeci ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 434 o powierzchni 0,4575 ha z obr. 19 m. Pruszkowa, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00019877/1 (Uchwała nr 234/1762/2018).
 5. Przyjęto projekt treści aneksu nr 3 do umowy zawartej 29 września 2015 r. pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Project Pruszków Sp. z o.o., dotyczącej warunków przebudowy i budowy ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie (Uchwała nr 234/1763/2018).
 6. Udzielono pełnomocnictwa pani Joannie Łyżwińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+ (Uchwała nr 234/1764/2018).
 7. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Książnicą Pruszkowską im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego 13 o udzielenie dotacji (Uchwała nr 234/1765/2018).

235. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 01 LUTEGO 2018 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 (Uchwała nr 235/1766/2018).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia w 2018 r. dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” (Uchwała nr 235/1767/2018).
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim, na lata 2018-2020, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, na lata 2018-2023, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 235/1768/2018).
 7. Wybrano ofertę złożoną przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” na lata 2018-2020, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2018 r. (Uchwała nr 235/176 /2018).
 8. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 1 do Zasad korzystania z przekazanych pomieszczeń Powiatowemu Urzędowi Pracy i ich rozliczania, stanowiących załącznik do uchwały nr 102/942/2016 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2016 r. (Uchwała nr 235/1770/2018).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta – droga powiatowa Nr 3109W (Uchwała nr 235/1771/2018).
 10. Zaakceptowano treść umowy najmu Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Socjus” pomieszczeń, znajdujących się na drugim piętrze budynku, położonego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 18 (Uchwała nr 235/1772/2018).

236. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU05 LUTEGO 2018 ROKU

 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w gminie Nadarzyn dla obszaru III, określony we wniosku Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 24.01.2018 r. w sprawie znak: WA.0722.1.2018 (Uchwała nr 236/1773/2018).

237. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 08 LUTEGO 2018 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 (Uchwała nr 237/1774/2018).
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na rzecz Gminy Miasta Piastów, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy  Miasta Piastów, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęto sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2017 (Uchwała nr 237/1775/2018).
 7. Uzgodniono projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów, obejmującego dz. nr ew. 357/12, 477/13, określony we wniosku Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 29.01.2018 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) w sprawie znak: WA.0722.2.2018 (Uchwała nr 237/1776/2018).
 8. Postanowiono złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. sygn.. akt VII SA/Wa 1981/17, oddalającego skargę Powiatu Pruszkowskiego na uchwałę nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m.st. Warszawy od węzła al. Krakowska do granicy m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4387) (Uchwała nr 237/1777/2018).
 9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu:
  1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
  4) ochrony i promocji zdrowia;
  5) oświaty i wychowania;
  6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Uchwała nr 237/1778/2018).
 10. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 1 do Zasad korzystania z przekazanych pomieszczeń Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i ich rozliczania, stanowiących załącznik do uchwały nr 96/862/2016 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Uchwała nr 237/1779/2018).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 08 lutego 2018 r. wynosi – 224.
Liczba etatów – 218 3/16 w tym:

 1. 10 osób – (7 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 2 osoby na zastępstwo);
 2. 4 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Ponadto 3 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywają w Starostwie staż pracy.

pobierz projekty Uchwał Rady skierowane przez Zarząd

pobierz uchwały- 225 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 226 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 227A posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 228 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 229 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 230 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 231 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 232 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 233 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 234 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 235 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 236 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały- 237 posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst